Piekło zamarzło – Android Wear dla iOS dostępny w AppStore!

Firma Google ogło­siła wła­śnie, że wybrane smar­twat­che oparte o Android Wear, otrzy­mały moż­li­wość spa­ro­wa­nia ze smart­fo­nami napę­dza­nymi sys­te­mem iOS 8.2 lub now­szym. Jeśli więc jesteś posia­da­czem iPhona 5, 5 C, 5 S, 6 lub 6 Plus, wystar­czy że ścią­gniesz z AppStora apli­ka­cję Android Wear, a świat naj­now­szych smar­twat­chy dzia­ła­ją­cych na sys­te­mie od Google sta­nie dla Cie­bie otwo­rem. W końcu!

screen322x572

In­te­gra­cja nie koń­czy się na samym wyświe­tla­niu powia­do­mień, wia­do­mo­ści, czy infor­ma­cji o nad­cho­dzą­cym połą­cze­niu, a dosta­jemy w pełni dzia­ła­jącą usługę Google Now (w trak­cie pisa­nia tego tek­stu nie ma jesz­cze wspar­cia języka pol­skiego). Przy­po­mnie­nia o spo­tka­niach, kor­kach na mie­ście, pogo­dzie, czy cokol­wiek do czego może­cie użyć googlo­wego asy­stenta – wszystko od teraz jest w zasięgu ręki dla posia­da­czy iPho­nów. Wystar­czy powie­dzieć „Ok Google” by zasię­gnąć infor­ma­cji, usta­wić alarm, bądź uło­żyć listę zadań. To samo tyczy się mie­rze­nia aktyw­no­ści fizycz­nej. Zgod­nie z zapo­wie­dzią pro­du­centa, iPhone otrzyma dostęp do czuj­nika pulsu, czy kro­ko­mie­rza zain­sta­lo­wa­nego w zegarku. Nie wiemy jed­nak czy dane będą prze­ka­zy­wane do sys­te­mo­wej apli­ka­cji Zdro­wie.

Ak­tu­al­nie iPhona możemy spa­ro­wać ze smar­twat­chem LG Watch Urbane. Otrzy­mamy rów­nież pełne wspar­cie dla nad­cho­dzą­cych modeli inte­li­gent­nych zegar­ków opar­tych na Android Wear od Asusa, Huawei oraz Moto­roli. Dla tych co ostat­nio nie śle­dzili nowi­nek, możemy wspo­mnieć, że cho­dzi m.in. o Zen Watch 2, Huawei Watch i Moto 360 2.

screen322x572 (1)

Co cie­kawe, Google w swej apli­ka­cji używa gra­fik przed­sta­wia­ją­cych Moto 360 2, mimo, że zega­rek ten nie został jesz­cze ofi­cjal­nie zapre­zen­to­wany przez pro­du­centa. Co jesz­cze bar­dziej inte­re­su­jące, na gra­fikach tych widzimy pełny okrą­gły wyświe­tlacz bez „wycię­tego” skrawka na dole (sła­wetne „flat tire”), w któ­rym w Moto 360 znaj­do­wał się czuj­nik oświe­tle­nia.

Je­śli więc jesteś szczę­śli­wym posia­da­czem lub posia­daczką iPhona (5 lub now­szego), a nie chcesz wyda­wać śred­niej rocz­nej kra­jo­wej na Apple Wat­cha, możesz zacząć śmiało roz­glą­dać się za smar­twat­chami opar­tymi o Android Wear.

Apli­ka­cję Android Wear może­cie pobrać stąd.

Źródło: phoneArena.com
Obrazki pobrane ze strony Apple.com

Zobacz inne wpisy z kategorii Newsy:


Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na