Wszystko co musicie wiedzieć o smartwatchu Casio Smart Outdoor Watch

Ca­sio Smart Out­door Watch zade­biu­to­wał kilka dni temu pod­czas odby­wa­ją­cych się w Las Vegas Con­su­mer Elec­tro­nic Show, czyli naj­więk­szych na świe­cie tar­gach elek­tro­niki kon­su­menc­kiej. To ide­alny zega­rek dla wszyst­kich miło­śni­ków spę­dza­nia wol­nego czasu na świe­żym powie­trzu, któ­rzy szu­kają smar­twat­cha odpor­nego na wodę, wstrząsy oraz wibra­cje.

Nowe urzą­dze­nie od Casio jest zgodne ze stan­dar­dem ame­ry­kań­skiej armii MIL-STD0810, który wska­zuje na odpor­ność na kurz oraz wstrząsy. Smar­twatch ten jest wodo­od­porny do 50 metrów.

Ca­sio Smart Out­door Watch sta­nowi połą­cze­nie czer­wieni, poma­rań­czu, zie­leni oraz czerni i waży 90 gra­mów. Wypo­sa­żony jest on w ekran doty­kowy LCD o prze­kąt­nej 1,32 cala.

Na uwagę zasłu­guje tu funk­cja czarno bia­łego ekranu, którą możemy wykorzystać chcąc oszczę­dzić bate­rię. Uru­cha­mia­jąc tryb mono­ch­ro­ma­tycz­nego ekranu, smar­twatch będzie nam w sta­nie słu­żyć bez prze­rwy nawet przez mie­siąc.

Urzą­dze­nie wypo­sa­żone jest w funk­cję pomiaru ciśnie­nia, wyso­ko­ści oraz magne­tyczny kom­pas. Zna­lazł się tu rów­nież żyro­metr, akce­le­ro­metr oraz magne­to­metr.

Do­myślna apli­ka­cja Casio Smart Out­door Watch zawiera sze­reg róż­nych funk­cji przy­dat­nych pod­czas trek­kingu, jazdy na rowe­rze oraz łowie­nia ryb. Ist­nieje moż­li­wość zsyn­ch­ro­ni­zo­wa­nia jej ze smart­fo­nową wer­sją.

Źró­dło: Ware­able.com
Źró­dła obraz­ków: Ware­able.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na
  • Warto również wspomnieć o krótkim czasie pracy w „zwykłym” trybie, gdzie zegarek oferuje wszystkie funkcje smart. 24h to zdecydowanie mało, a do tego cena ok. 500 dolarów. Casio nie przekonuje.