Smartwatch Apple Watch – rzut oka na wyświetlacz

Ostat­nio mie­li­śmy oka­zję napi­sać kil­ka słów o mate­ria­łach stwo­rzo­nych do pro­duk­cji pasków, kopert i szy­bek smartwatchy Apple Watch. Dziś zaj­mie­my się tym co w sobie skry­wa­ją, a dokład­nie – wyswie­tla­czem.

Sły­sze­li­ście o fir­mie LG Display? Pro­duk­cja pla­sti­ko­wych ekra­nów OLED to w dzi­siej­szych cza­sach dosko­na­ły biznes. LG – a dokład­niej jej oddział zaj­mu­ją­cy się pro­duk­cją wyświe­tlaczy, czy­li LG Display – zara­bia kro­cie pro­du­ku­jąc milio­ny pane­li p-OLED i insta­lu­jąc je m.in. w swo­im smar­twat­chu LG G Watch R. Maso­wa pro­duk­cja pane­li poka­za­nych świa­tu na ber­liń­skich tar­gach IFA 2014 ruszy­ła we wrze­śniu tego samego roku. Nie wie­my, co skło­ni­ło Apple do wybo­ru LG jako głów­ne­go dostaw­y ekra­nów do smar­twat­chy Apple Watch. Ich wła­ści­wo­ści? Moce prze­ro­bo­we fabryk połu­dnio­wo­ko­re­ań­skie­go pro­du­cen­ta? Cena? A może fakt, że LG to nie Sam­sung (cho­ciaż nie­któ­re źró­dła pro­gno­zu­ją, że część zegar­ków Apple będzie dostar­czo­nych z ekra­na­mi Sam­sunga).

LGD-circular-P-OLED2

Lami­no­wa­ny z zewnątrz 1,5 calo­wy ela­stycz­ny panel – o gru­bo­ści zale­d­wie 0,6 mm – osa­dzo­ny w 38 mili­me­tro­wej wer­sji Apple Wat­cha ma roz­dziel­czość 340 na 272 px przy gęsto­ści uło­że­nia pik­se­li na pozio­mie 290 ppi. W przy­pad­ku więk­szej koper­ty (42 mm) – jest to ekran o prze­kąt­nej 1,7 cala i roz­dziel­czo­ści 390 x 312 pik­se­li przy roz­miesz­cze­niu 293 pun­tów na cal. Takie para­me­try ocie­ra­ją się o wyni­ki osią­gnię­te przez pierw­sze wyświe­tlacze Reti­na  (te mon­to­wa­ne w smart­fo­nach iPho­ne 4 mia­ły gęstość pik­se­li na pozio­mie 326 ppi).

Nawet jeśli wyświe­tlacz Apple Wat­cha z bli­ska nie zachwy­ca tak jak to swe­go cza­su robił wyświe­tlacz iPho­na 4, to z pew­no­ścią jest jed­nym z wyraź­niej­szych z obec­nie dostęp­nych. Ani­ma­cje wyda­ją się być wyświe­tla­ne z pręd­ko­ścią 60 kla­tek na sekun­dę, co spra­wia, że są nie­zwy­kle płyn­ne. Mamy tyl­ko nadzie­ję, że ekran będzie wystar­cza­ją­co jasny, by był czy­tel­ny w ostrym świe­tle sło­necz­nym.

watch_screen_sizes_2x

Małe elek­tro­dy, roz­miesz­czo­ne wokół elastycz­ne­go wyświe­tla­cza, umoż­li­wia­ją roz­róż­nie­nie dwóch sił naci­sku – deli­kat­ne­go i moc­ne­go, dzię­ki cze­mu może­my wywo­ły­wać kon­kret­ne pole­ce­nia. Jest to nowy patent fir­my Apple, zwa­ny Torce Touch, któ­ry z powo­dze­niem mógł­by tra­fić do kolej­nych mode­li iPho­na. Naci­ska­jąc moc­niej na ekran zegar­ka Apple Watch wyświe­tli­my menu kon­tek­sto­we w apli­ka­cjach. Ma to dzia­łać podob­nie jak roz­róż­nie­nie lewe­go i pra­we­go przy­ci­sku mysz­ki.

Pod wyświe­tlaczem znaj­dzie­my kolej­ną cie­ka­wost­kę – siłow­nik wytwa­rza­ją­cy dys­kret­ne deli­kat­ne puk­nię­cia, dając znać o otrzy­ma­nym powia­do­mie­niu. To już nie ten sta­ry pocz­ci­wy sil­ni­czek wibra­cyj­ny, wyko­rzy­stu­ją­cy obra­ca­ją­ce się cię­żar­ki – to zupeł­nie coś nowe­go: rezo­nan­so­wy siłow­nik linio­wy lub być może pia­zo­elek­trycz­ny. Czym dokład­nie jest – dowie­my się już nie­dłu­go, gdy tyl­ko urzą­dze­nia tra­fią do sprze­da­ży i zosta­ną roze­bra­ne na czę­ści pierw­sze.

flow_endframe

Źró­dło: pho­ne­Are­na.com, lgd­new­sro­om.com
Zdję­cia pobra­ne z Apple. com, lgd­new­sro­om.com

 

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na