Smartwatch Pebble i Windows Phone?

Wczo­raj infor­mo­wa­li­śmy, że fir­ma Peb­ble znów pod­bi­ja Kick­star­te­ra, tym razem nowym smar­twat­chem Peb­ble Time. Podob­nie jak jego poprzed­nie wer­sje (Peb­ble i Peb­ble Ste­el), będzie on współ­pra­co­wał ze smar­fo­na­mi opar­ty­mi o sys­tem IOS i Andro­id. Twór­cy na­dal igno­ru­ją fakt ist­nie­nia sys­temu Win­dows Pho­ne. Jed­nak­że poja­wi­ło się świa­teł­ko w tune­lu. W Skle­pie Win­dows Pho­ne uka­za­ła się apli­ka­cja Micro­so­ftu pozwa­la­ją­ca zarzą­dzać powia­do­mie­nia­mi wyświe­tla­ny­mi na zegar­kach Peb­ble.

wp1

Apli­ka­cja „Peb­ble Noti­fi­ca­tion” udo­stęp­nio­na jest jedy­nie teste­rom Micro­so­ftu. Co cie­ka­we, była ostat­nio aktu­ali­zo­wa­na, co może ona­czać, że jest coś na rze­czy i (oby) że fir­ma z Red­mond pla­nu­je wpro­wa­dzić natyw­ną obsłu­gę smartwatchy Peb­ble w sys­te­mie Win­dows Pho­ne.

wp2wp3wp4

Tym­cza­sem, jeśli koniecz­nie chce­cie na Waszych nad­garst­kach nosić coś, co współ­pra­cu­je z WP, pro­po­nu­je­my sku­pić się na Micro­soft Band.

Zdję­cia pobra­ne ze Skle­pu Win­dows Pho­ne.

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na