MyKronoz ZeCircle – smartwatch z cyrkoniami od Swarovskiego
Lut08

MyKronoz ZeCircle – smartwatch z cyrkoniami od Swarovskiego

Smar­twatche koja­rzą się nam przede wszyst­kim z futu­ry­stycz­nymi urzą­dze­niami, choć obec­nie dostrzec można trend  któ­rym coraz więk­szą uwagę zwraca się na ich nie­po­wta­rzalny wygląd. O krok dalej poszła firma MyKro­noz, która zapre­zen­to­wała ele­gancką wer­sję ZeCircle z cyr­ko­niami od Swa­ro­vskiego.

Czytaj więcej
Analogowy fitness tracker od Nevo Balade Parisienne
Lut05

Analogowy fitness tracker od Nevo Balade Parisienne

Smar­twatch ukaże się na rynku urzą­dzeń weara­bles wraz z koń­cem lutego i będzie dostępny w czte­rech sty­lach – Ter­tre, Sau­les, Lepic i Ravi­gnan. Fran­cu­ski dewe­lo­per ma już na kon­cie udany debiut, zatem warto przyj­rzeć się bli­żej jego pla­nom na przy­szłość.

Czytaj więcej
Microsoft we współpracy z Olio Devices
Lut02

Microsoft we współpracy z Olio Devices

W swoim ostat­nim oświad­cze­niu Micro­soft ogło­sił, że udziela zezwo­le­nia na wyko­rzy­sty­wa­nie swo­ich paten­tów odno­śnie urzą­dzeń typu weara­ble buti­ko­wemu pro­du­cen­towi smar­twat­chy – Olio Devi­ces.

Czytaj więcej