Smartwatch Apple Watch – przyglądamy się czujnikom i baterii

To już ostat­ni z serii naszych wpi­sów roz­kła­da­ją­cych Apple Wat­cha na czyn­ni­ki pierw­sze. Do tej pory poda­li­śmy Wam wie­le infor­ma­cji na temat mate­ria­łów, z któ­rych ten smar­twatch jest zbu­do­wa­ny, omó­wi­li­śmy jego wyświe­tlacz, a tak­że pro­ce­sor, pamięć i łącz­ność, z któ­rej będzie mógł korzy­stać. Do kom­ple­tu pozo­sta­ły jedy­nie dwa obsza­ry, tj. czujniki i bate­ria.

Jeśli mowa o sen­so­rach, jest to kolej­ny prze­ło­mo­wy ele­ment, sta­wia­ją­cy Apple Wat­cha na cze­le staw­ki inte­li­gent­nych zegar­ków mie­rzą­cych kon­dy­cję fizycz­ną użyt­kow­ni­ka. Powie­cie, że każ­dy sza­nu­ją­cy się smar­twatch jest po kokard­kę wypeł­nio­ny róż­ne­go rodza­ju czuj­nikami. Jed­nak te znaj­du­ją­ce się w zegar­ku z logiem nad­gry­zio­ne­go jabł­ka są szcze­gól­ne. Weź­my na przy­kład optycz­ny czuj­nik tęt­na. By zapew­nić nie­zna­ną dotąd pre­cy­zję pomia­ru, do odczy­tu pul­su uży­wa czuj­nika świa­tła widzial­ne­go oraz pod­czer­wie­ni. W połą­cze­niu z foto­ko­mór­ką, dzia­ła­ją­cą rów­nież w zakre­sie świa­tła widzial­ne­go i pod­czer­wo­ne­go daje to zacne com­bo. Mało? Możemy dorzucić mikro­fon, czuj­nik naci­sku i akce­le­ro­metr.

apple_watch_czujniki

Te wszyst­kie wyna­laz­ki jed­nak na nic się nie zda­dzą, jeśli nie zasi­li­my ich odpo­wied­nią ilo­ścią ener­gii. Apple do tej pory nie pochwa­li­ło się pojem­no­ścią bate­rii upa­ko­wa­nej w koper­tę tego zegar­ka. Mamy jed­nak dostęp do wyni­ków ofi­cjal­nych testów prze­pro­wa­dzo­nych na prze­ło­mie mar­ca na 38 mm wer­sji Apple Wat­cha (wer­sja 42 mm powin­na pochwa­lić się nieco lep­szy­mi osią­ga­mi) połą­czo­ne­go z iPho­nem:

  • Cały dzień na jed­nym łado­wa­niu (do 18 godzin). Tim Cook gdy twier­dził, że Apple Watch wytrzy­ma na jed­nym łado­wa­niu cały dzień, miał na myśli 18 godzin i to przy bar­dzo kon­kret­nym wyko­rzy­sta­niu zegar­ka: 90-cio krot­ne spraw­dze­nie godzi­ny, 90 otrzy­ma­nych powia­do­mień, 45 minut uży­wa­nia apli­ka­cji, 30 minut pomia­ru aktyw­no­ści fizycz­nej przy jed­no­cze­snym słu­cha­niu muzy­ki za pośred­nic­twem zegar­ka (muzy­ka prze­sy­ła­na z iPho­na przy uży­ciu Blu­eto­otha).
  • Test odtwa­rza­niu muzy­ki (6,5 godzi­ny). Tyle wytrzy­ma zega­rek jeśli będzie­my na nim tyl­ko słu­chać muzy­ki pusz­czo­nej z tele­fo­nu za pośred­nic­twem połą­cze­nia Blu­eto­oth.
  • Tryb zegar­ka (48 godzin). Jeśli będzie­my uży­wać Apple Wat­cha stric­te jako zegar­ka (i nie będzie­my spraw­dzać godzi­ny czę­ściej niż 5 razy na godzi­nę i nie dłu­żej niż 4 sekun­dy), będzie­my mogli cie­szyć się dwo­ma dnia­mi pra­cy bez potrze­by podłą­cza­nia łado­war­ki.
  • Pro­wa­dze­nie roz­mów gło­so­wych (3 godzi­ny). Jeśli wyko­rzy­sta­my zega­rek jako zestaw gło­śno­mó­wią­cy dla spa­ro­wa­ne­go z nim iPho­na, bate­ria wyczer­pie się już po 3 godzi­nach.
  • Bada­nie aktyw­no­ści fizycz­nej (6,5 godzi­ny). Jed­no łado­wa­nie spo­koj­nie wystar­czy nam na test wysił­ku fizycz­ne­go z uży­ciem czuj­ników (w tym czuj­nika tęt­na), pod warun­kiem, że nie będzie­my ćwi­czyć dłu­żej niż 6,5 godzi­ny.
  • Osz­czę­dza­nie ener­gii (72 godzi­ny). Przy włą­czo­nym try­bie oszczę­dza­nia ener­gii fir­ma obie­cu­je, że smar­twatch wytrzy­ma 3 dni. W tym cza­sie może­my spraw­dzać godzi­nę na zegar­ku mak­sy­mal­nie 4 razy na godzi­nę, nie dłu­żej niż 4 sekun­dy.

apple_watch_ladowarka

Nałado­wa­nie bate­rii Apple Wat­cha od 0 do 80% zaj­mie dołą­czo­nej induk­cyj­nej łado­war­ce MagSa­fe 1,5 godzi­ny. By napeł­nić bate­rię do peł­na, musi być łado­wa­na jesz­cze przez kolej­ną godzi­nę (od 0 do 100% ładu­je się 2,5 godzi­ny).

Źró­dło: Apple.com, pho­ne­Are­na.com
Obraz­ki pobra­ne z Apple.com

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na