Smartwatch Alcatel OneTouch Go Watch odczyta Twój nastrój – czy to naprawdę potrzebne?

Dewe­lo­pe­rzy tech­no­lo­gii ubie­ral­nej prze­ści­gają się w funk­cjach swo­ich dzieł. Kolejna pozy­cja z alca­te­low­skiej rodziny ofe­ruje użyt­kow­ni­kowi odczy­ta­nie jego nastroju, ale… czy to się kie­dy­kol­wiek przyda?

Pisa­li­śmy nie­dawno o Magic View – pro­to­ty­pie od Lenovo oraz o zapo­wie­dzia­nym modelu Bel­lamy, któ­rym będziemy mogli pła­cić za zakupy. Oczy­wi­stym jest, że twórcy urzą­dzeń weara­bles i smar­twat­chy kon­ku­rują ze sobą, dla­tego wła­śnie now­sze modele naszpi­ko­wane są nowo­cze­snymi lub bar­dziej udziw­nio­nymi funk­cjami. Tak wła­śnie jest z Alca­te­lem One­To­uch Go Watch, potrafi bowiem odczy­tać nasz nastrój. Tak na wszelki wypa­dek, gdy­by­śmy sami nie wie­dzieli, jaki mamy humor.

Funk­cja ta nazywa się „Emo­tio­nal Pulse” i bazuje na dzia­ła­niu czyt­nika tętna, żyro­skopu i akce­le­ro­me­tru. Po uru­cho­mie­niu (funk­cję tę włą­cza się przy­ci­skiem Go) wyświe­tlana jest infor­ma­cja o naszym aktu­al­nym nastroju – „Go Crazy”, „Go Love”, czy „Go Scream”. Od razu po wyświe­tle­niu się takiej infor­ma­cji, możemy ją udo­stęp­nić na ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych.

alcatel-go-watch-01

Z bar­dziej tech­nicz­nych spe­cy­fi­ka­cji urzą­dze­nia, bate­ria Alca­tela posiada żywot­ność wyno­szącą od 3 do 5 dni. Śred­nica tar­czy zegarka wynosi 49,2 mm i 13,6 mm gru­bo­ści. Rzecz jasna, smar­twatch jest wodo­od­porny, pyłosz­czelny i odporny na wstrząsy.

Alca­tel One­To­uch Go Watch może posłu­żyć za świetny start do dys­ku­sji o wszel­kich nie­po­trzeb­nych funk­cjach urzą­dzeń weara­bles. Zna­cie takie? Sły­sze­li­ście może o jakichś dziw­nych funk­cjach? Cze­kamy na komen­ta­rze.

Źródło: wareable.com

Źródło obrazków: cnet.com

Zobacz inne wpisy z kategorii Ciekawostki:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na