MyKronoz ZeSplash – test wideo szwajcarskiego smartwatcha

MyKro­noz ZeSplash to smar­twatch mło­dej, szwaj­car­skiej firmy. Jest on alter­na­tywą dla dro­gich, eks­klu­zyw­nych zegar­ków, któ­rych cena czę­sto prze­kra­cza 1000 zł. W tym przy­padku jest ina­czej. Za ok 400 zł w pudełku, poza kablem do łado­wa­nia USB oraz instruk­cją, można zna­leźć wyko­nany z dobrego pla­stiku wodosz­czelny zega­rek spor­towy. ZeSplash nie ma wbu­do­wa­nego Android Wear. Pro­du­cent posta­no­wił posta­wić na swój autor­ski sys­tem, który prze­bija Google jed­nym roz­wią­za­niem. Dzięki temu sprzę­towi mamy moż­li­wość pro­wa­dze­nia roz­mów gło­so­wych bez­po­śred­nio z poziomu smar­twatcha. Można nawet wysłać smsa ze swo­jego nad­garstka, cho­ciaż to już nie jest tak wygodne. Wynika to z dość małego wyświe­tla­cza o prze­kąt­nej 1,54 cala i roz­dziel­czo­ści 240 x 240 px.

zesplash large

Pozo­stałe funk­cje to już stan­dard w urzą­dze­niach ubie­ral­nych. W menu zna­leźć można kro­ko­mierz, który poza licze­niem kro­ków pozwala na usta­la­nie swo­jego dzien­nego celu prze­by­tych odle­gło­ści oraz sza­cuje spa­lone kalo­rie. Zega­rek poza wbu­do­wa­nych dyk­ta­fo­nem może poma­gać w kon­troli tele­fonu za pomocą komend gło­so­wych (nie­stety nie w języku pol­skim) i peł­nić rolę kon­tro­lera mul­ti­me­diów.

MyKro­noz ZeSplash jest kom­pa­ty­bilny z tele­fo­nami opar­tymi na sys­temie AndroidiOS wypo­sa­żo­nych w moduł Blu­eto­oth 3.0. Wszyst­kie powia­do­mie­nia o nie­ode­bra­nych połą­cze­niach, nie­prze­czy­ta­nych SMSach, mailach czy wpi­sach na Twit­te­rze i Face­bo­oku dzia­łają tylko w przy­padku tego pierw­szego.

Zalety: Wady:
+ wodosz­czel­ność brak wspól­nego menu dla powia­do­mień
+ cena słaba jakość roz­mów
+ wy­mienne paski ubo­gie funk­cje

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna i cechy urzą­dze­nia:

  • 1,54 calowy ekran LCD o roz­dziel­czo­ści 240 x 240 px;
  • 256 MB pamięci RAM;
  • książka tele­fo­niczna (do 1000 kon­tak­tów);
  • 3-osiowy akce­le­ro­metr;
  • micro­USB;
  • Blu­eto­oth 3.0 (kom­pa­ty­bil­ność z sys­temami iOS 4+ i Android 2.3+);
  • wymiary: 64,5 x 41 x 12 mm;
  • waga: 50 g;
  • odpor­ność na zachla­pa­nie;
  • bate­ria 280 mAh (4 godziny roz­mów i 90 godzin czu­wa­nia).

Zobacz inne wpisy z kategorii Testy:

Paweł Dąbkowski

Autor: Paweł Dąbkowski

Naj­chęt­niej cho­dziłby w samej elek­tro­nice. Pisze o wszyst­kim co ma w sobie choć jeden kabe­lek. YouTuber (pro­wa­dzi wła­sny kanał Wearables), dzien­ni­karz, radio­wiec i zapa­lony gracz, który nie jedną kla­wia­turę w swoim życiu zła­mał.

Udostępnij na