Płać za zakupy smartwatchem – Swatch i Visa łączą siły i zapowiadają model Bellamy!

Bez­do­ty­kowe płat­no­ści są już powszech­nie uży­waną formą zapłaty za zakupy. Poza naj­bar­dziej popu­lar­nymi kar­tami płat­ni­czymi, funk­cja ta zaczyna być dostępna w urzą­dze­niach mobil­nych takich jak smart­fon czy… smar­twatch.

Na początku tego tygo­dnia firmy Swatch oraz Visa ogło­siły współ­pracę w tym zakre­sie, i tak oto, nie­długo na rynku pojawi się nowy zawod­nik w poje­dynku smart­ze­gar­kow ze stajni szwaj­car­skiego pro­du­centa – Bel­lamy Swatch.

bellamy-white

Zega­rek wypo­sa­żony w tech­no­lo­gię bez­sty­ko­wej komu­ni­ka­cji NFC, umoż­li­wiać ma doko­na­nie płat­no­ści z konta Visa.

Mimo, że nie znamy jesz­cze jego ceny wiemy, że począt­kowo Bel­lamy Swatch dostępny będzie w USA, Szwaj­ca­rii i Bra­zy­lii. Tajem­nicą jest rów­nież pro­to­kół bez­pie­czeń­stwa jaki został zasto­so­wany do ochrony trans­ak­cji Visa.

bellamy-red

Este­tyką Bel­lamy kon­se­kwent­nie nawią­zuje do wyglądu kla­sycz­nego zegarka, o jego wyjąt­ko­wo­ści sta­nowi ukryta we wnę­trzu, nie­wi­doczna tech­no­lo­gia NFC, czy­niąc go nowo­cze­snym narzę­dziem płat­ni­czym.

Kla­syczny wygląd i ukryte funk­cje wsparte bar­dzo pojemną bate­rią są obiet­nicą zło­żoną przez pro­du­centa. Nie pozo­staje nic innego jak wypa­try­wać daty poja­wie­nia się tego gadżetu na skle­po­wych pół­kach w ciągu 2016 roku.

Żródło TechRadar.com
Obrazki pobrane ze strony Swatch.com

Zobacz inne wpisy z kategorii Newsy:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na