Smar­twatch Fos­sil Q Foun­der już wkrótce w sprze­daży na plat­for­mie Google Store

Wydany dosłow­nie kilka dni temu inte­li­gentny zega­rek tek­sań­skiej firmy Fos­sil, czyli Fos­sil Q Foun­der aktu­al­nie możemy nabyć jedy­nie za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej pro­du­centa, w cenie 295 dola­rów ame­ry­kań­skich (około 1200 zł). Wkrótce ten stan rze­czy ma ulec zmia­nie, gdyż pla­no­wane jest wpro­wa­de­nie go do oferty Google Store, a jako że drze­mie w nim Android Wear, taki obrót sprawy nie powi­nien sta­no­wić zasko­cze­nia.

Fossil-Q-Founder-1

Zasko­cze­niem może być fakt, że mimo braku ceny, czy choćby przy­bli­żo­nej daty roz­po­czę­cia sprze­daży, smar­twatch Fos­sila znaj­dziemy w Google Store już dziś. Do tego w dwóch rodza­jach, róż­nią­cych się od sie­bie paskami (pierw­szy ma skó­rzany, drugi wypo­sa­żony jest w sta­lową bran­so­letę). Oba modele posia­dają tę samą lekką kopertę ze stali nie­rdzew­nej. Mimo braku infor­ma­cji o cenie, nie powin­ni­śmy się mar­twić że będzie wyż­sza niż ta, którą możemy teraz zna­leźć na stro­nie Fos­sil.

Fossil-Q-Founder

Smar­twatch Fos­sil Q Foun­der to bar­dzo inte­re­su­jąca pozy­cja na rynku smart­ze­gar­ków, gdyż jest jed­nym z pierw­szych na świe­cie modeli opar­tych na Android Wear napę­dza­nym pro­ce­so­rem od Intela. W sty­lo­wej okrą­głej koper­cie znaj­dziemy pra­wie okrą­gły wyświe­tlacz (w stylu Moto 360) o roz­dziel­czo­ści 360 na 326 pik­seli, łącz­ność Wi-Fi oraz Blueto­oth 4.1, 1 GB pamięci RAM, 4 GB pamięci wewnętrz­nej i bate­rię o pojem­no­ści 400 mAh. Do tego, jak więk­szość smar­twatchy będzie pyło- i wodo­od­porny, zgod­nie z normą IP67.

Fos­sil Q Foun­der współ­pra­cuje ze smart­fo­nami z sys­te­mem iOS 8 lub now­szymi i – oczy­wi­ście – z Andro­idem 4.4 lub now­szymi.

Źródło: phoneArena.com
Obrazki pobrane ze strony phoneArena.com

Zobacz inne wpisy z kategorii Newsy:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na