8,8 miliona smartwatchy Apple Watch wysłanych w ubiegłym roku

Zgod­nie z wyni­kami badań prze­pro­wa­dzo­nych przez Jupi­ter Rese­arch, wynik osiągnięty przez Apple Watch stanowi 51,5% cało­ści smar­twat­chy dostar­czo­nych w 2015 roku. Cało­ściowa wysyłka urzą­dzeń wynio­sła 17,1 miliona sztuk, z czego zaledwie 10% sta­nowiły inte­li­gentne zegarki z sys­te­mem Android Wear.

Jupi­ter Rese­arch podaje, że tak duża dys­pro­por­cja wynika ze spo­rej roz­bież­no­ści w ilo­ści apli­ka­cji dostęp­nych na każdą z plat­form. W maju ubie­głego roku, tuż po poja­wie­niu się na rynku Apple Wat­cha, jego użyt­kow­nicy korzy­stać mogli z ponad 10 000 apli­ka­cji. Dla porów­na­nia, Android Wear ofe­ro­wał ich jedy­nie 4000.

Źró­dło: Pho­ne­arena.com
Źró­dła obraz­ków: Kno­wy­our­mo­bile.com, Recode.net

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na