Smartwatche Samsung Gear S3, Gear S2 i Gear Fit 2 kompatybilne z iPhonem!

Sam­sung już od pew­nego czasu pra­co­wał nad tym, by jego smart­ze­garki były kom­pa­ty­bilne z iOS i w końcu mu się udało. Od 7 stycz­nia modele Sam­sung Gear S3 Fron­tier, Gear S3 Clas­sic, Gear S2 i Gear Fit 2 mogą być uży­wane z iPho­ne­’ami dzia­ła­ją­cymi na iOS 9.0 lub wyż­szym (z zastrze­że­niem, że nie może to być model star­szy niż iPhone 5).

samsung gear s3

Aby spa­ro­wać iPho­ne’a z któ­rymś z wymie­nio­nych smar­twat­chy Sam­sunga, musisz ścią­gnąć ofi­cjalną apli­ka­cję Sam­sung Gear S lub Sam­sung Gear Fit (dostępne za darmo w App Store). Po zain­sta­lo­wa­niu i uru­cho­mie­niu apli­ka­cji zoba­czysz instruk­cję, która prze­pro­wa­dzi Cię przez wszyst­kie kroki nie­zbędne do połą­cze­nia urzą­dzeń.

samsung_gear_fit

Te­raz, po zapew­nie­niu współ­pracy z iOS, urzą­dze­nia Sam­sunga są kom­pa­ty­bilne z więk­szo­ścią liczą­cych się na rynku modeli smart­fo­nów, jako że z Andro­idem współ­pra­cują od samego początku. Cał­kiem nie­źle jak na urzą­dze­nia na Tize­nie, prawda?

Źródło: PhoneArena.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na