Garmin vivofit jr. – nowy fitness tracker dla dzieci

Je­śli inte­re­su­jesz się urzą­dze­niami z kate­go­rii fit­ness trac­ke­rów, to obec­nie nie bra­kuje opcji do wyboru. Popu­lar­ność fit­ness trac­ke­rów w ciągu ostat­nich lat nie­zmien­nie rośnie, w związku z czym możemy wybie­rać spo­śród mnó­stwa takich gadge­tów nie­ustan­nie wypusz­cza­nych na rynek. Inte­re­suje Cię pro­sty fit­ness trac­ker w przy­stęp­nej cenie, który będzie po pro­stu liczył Twoje kroki i mie­rzył sen? Znaj­dziesz go bez trudu. Potrze­bu­jesz trac­ker, który będzie odbie­rał i wyświe­tlał powia­do­mie­nia ze smartfona? Taki też ist­nieje. Ale co z Two­imi dziećmi? Co jeśli je rów­nież chcesz wypo­sa­żyć w fit­ness trac­ker by zachę­cić do zdro­wego stylu życiu oraz zależy Ci, by urzą­dze­nie im się podo­bało? W odpo­wie­dzi na to pyta­nie Gar­min wypu­ścił wła­śnie zupeł­nie nowy model – vivo­fit jr.

Vivo­fit jr. to naj­now­sze uzupeł­nie linii vivo­fit, zapro­jek­to­wane dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Do pod­sta­wo­wych funk­cji licze­nia kro­ków i czasu snu dodano tu opcję przy­po­mi­na­nia dziecku w ciągu dnia o tym, by spę­dziło przy­naj­mniej jedną godzinę dzien­nie na aktyw­no­ściach fizycz­nych. Trac­ker posiada mono­ch­ro­ma­tyczny wyświe­tlacz czytelny nawet w ostrym świe­tle, a w kwestii odporności może poszczycić się klasą wodosz­czel­no­ści 5 ATM (do 50 m). Jego naj­cie­kaw­szą cechą jest jed­nak towa­rzy­sząca mu dar­mowa apli­ka­cja.

Apli­ka­cja pozwala rodzi­com obser­wo­wać aktyw­ność dziecka w ciągu dnia oraz okre­ślać wyzwa­nia w licz­bie kro­ków dla całej rodziny, aby zachę­cić do przy­ja­ciel­skiej rywa­li­za­cji. Co wię­cej, można za jej pomocą przy­pi­sać dzie­ciom okre­ślone obo­wiązki domowe i zada­nia do wyko­na­nia. Gdy dziecko wykona zada­nie, otrzy­muje w apli­ka­cji okre­śloną liczbę monet, które może wymie­nić na nagrody. Gar­min umie­ścił w apli­ka­cji listę róż­nych moż­li­wych obo­wiąz­ków domo­wych, które mogą powta­rzać się codzien­nie lub też coty­go­dniowo, ponadto rodzice mają też moż­li­wość stwo­rze­nia nowych rodza­jów zadań.

Fit­ness trac­kery zapro­jek­to­wane dla dzieci nie są już niczym nowym, ale wyraź­nie widać, że Gar­min bar­dzo posta­rał się, by stwo­rzyć jeden z naj­bar­dziej atrak­cyj­nych. Obec­nie vivo­fit jr. jest dostępny w ame­ry­kań­skich sie­ciach han­dlo­wych, lecz Gar­min zapo­wie­dział już roz­sze­rze­nie sprze­daży jesz­cze tej jesieni. Modele vivo­fit jr. są dostępne w róż­nych kolo­rach, a ich cena to 79,99 dola­rów.

Źródło: phonearena.com
Źródło obrazków: garmin.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Małgorzata Kolan

Autor: Małgorzata Kolan

Entu­zjastka nowych tech­no­lo­gii i e-booków. Czyta tylko książki popu­lar­no­nau­kowe. Podłą­czona do sieci jak do kro­plówki. Uważa, że dzień bez kilku nowych fak­tów to dzień stra­cony.

Udostępnij na