Apple Watch naj­bar­dziej dokład­nym smartzegarkiem

Nie wszyst­kie fit­ness trac­kery są tak samo dokładne – taki wnio­sek wypływa z bada­nia opu­bli­ko­wa­nego nie­dawno w czo­ło­wym ame­ry­kań­skim piśmie medycz­nym – Jour­nal of Ame­ri­can Medi­cal Asso­cia­tion (JAMA Car­dio­logy).

Naukowcy z kli­niki w Cle­ve­land prze­te­sto­wali naj­bar­dziej popu­larne modele fit­ness trac­kerów pod kątem ich dokład­no­ści pomia­rów tętna. War­tość tętna jest zawarta we wzo­rze wyli­cza­ją­cym ilość spa­la­nych kalo­rii pod­czas ćwi­czeń. Podłą­czyli więc 50 zdro­wych doro­słych osób do EKG. i porów­nali z wyni­kami pomiaru aktyw­no­ści serca otrzy­ma­nymi z Fit­bit Charge HR, Apple Watch, Mio Alpha i Basis Peak. Oce­nili rów­nież opa­ski pier­siowe. Pomiary były doko­ny­wane pod­czas spo­czynku, cho­dze­nia oraz biegu na elek­trycz­nej bieżni.

Moni­tor na opa­sce pier­sio­wej był naj­do­kład­niej­szy, jego wyniki zga­dzały się z EKG. w 99%. Spo­śród zegar­ków, Apple Watch osią­gnął naj­wyż­szą zgod­ność na pozio­mie 90%, pozo­stałe nato­miast ledwo prze­kro­czyły 80% popraw­no­ści pomiaru.

Apple Watch czujnik tętna

Dokład­ność dodat­kowo spa­dała w miarę wzro­stu inten­syw­no­ści tre­ningu. „Zauwa­ży­li­śmy, że w zasa­dzie wszyst­kie urzą­dze­nia spraw­dzały się cał­kiem nie­źle w sta­nie spo­czynku, ale w miarę zwięk­sza­nia poziomu wysiłku, róż­nice w pomia­rach wzra­stały. Przy wyso­kim pozio­mie inten­syw­no­ści nie­które ze smar­twat­chy poda­wały zupeł­nie nie­ade­kwatne wyniki” – sko­men­to­wał rezul­taty dr Gor­don Black­burn, jeden z auto­rów.

Mie­rze­nie tętna z nad­garstka jest wygodne, ale wiążą się z nim pewne pro­blemy. „Wszyst­kie tech­no­lo­gie nad­garst­kowe mie­rzą prze­pływ krwi, co wymaga bar­dzo dobrego kon­taktu skóry z komór­kami foto­czu­łymi. Kiedy więc pod­czas inten­syw­nych ćwi­czeń osoba poru­sza się coraz gwał­tow­niej, kon­takt ulega zabu­rze­niu. ”

W przy­padku osób zdro­wych korzy­sta­nie z nad­garst­ko­wego fit­ness trac­kera „praw­do­po­dob­nie nie sta­nowi żad­nego zagro­że­nia”. „Oba­wiamy się jed­nak o pacjen­tów z pro­ble­mami kar­dio­lo­gicz­nymi, które mogą ulec zaostrze­niu na sku­tek inten­syw­nych ćwi­czeń” – powie­dział dr Black­burn.

fitbit-flex-colors

Oświad­cze­nie pro­du­centa Fit­bita na ten temat głosi: „Trac­kery Fit­bit nie mają słu­żyć jako narzę­dzia medyczne. W prze­ci­wień­stwie do opa­sek pier­sio­wych, trac­kery nad­garst­kowe są łatwe w codzien­nym użyt­ko­wa­niu oraz dostar­czają cią­głej infor­ma­cji o tęt­nie nawet przez kilka dni bez ponow­nego łado­wa­nia, dzięki czemu można uzy­skać szer­szy ogląd stanu zdro­wia i kon­dy­cji”. Rzecz­nik dodał rów­nież, że w prze­pro­wa­dzo­nych przez firmę testach dokład­ność pomiaru wynio­sła 94% (6% mar­gi­nes błędu).

Źródło: time.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Małgorzata Kolan

Autor: Małgorzata Kolan

Entu­zjastka nowych tech­no­lo­gii i e-booków. Czyta tylko książki popu­lar­no­nau­kowe. Podłą­czona do sieci jak do kro­plówki. Uważa, że dzień bez kilku nowych fak­tów to dzień stra­cony.

Udostępnij na