Apple zgłasza patent na smartwatcha w okrągłej kopercie, nadchodzi okrągły Apple Watch?

Podoba Wam się pro­sto­kątny kształt Apple Wat­cha? Ciesz­cie się nim, póki ist­nieje. Apple zło­żyło bowiem nie­dawno wnio­sek do ame­ry­kań­skiego urzędu paten­to­wego, który świad­czy o tym, że być może w przy­szło­ści zoba­czymy okrą­głe Apple Wat­che.
Opis we wnio­sku jest ilu­stro­wany tra­dy­cyj­nym, okrą­głym kształ­tem koperty, podob­nym do takiego, jakim cechuje się więk­szość smar­twat­chy rywali Apple’a.

Wycinek z wniosku patentowego Apple'a

Fragment wniosku patentowego Apple’a

Wygląda więc na to, że Apple stara się opa­no­wać rów­nież tę niszę, a okrą­gły wariant smart­ze­garka dobrze wpa­so­wałby się w linię pozo­stałych urzą­dzeń Apple’a, choć szcze­rze mówiąc, wydaje się mało praw­do­po­dobne, by miało się to wyda­rzyć nie­długo.
Aby unik­nąć typo­wego dla Moto 360 czar­nego paska na dole ekranu, Apple chce zasto­so­wać rzędy i kolumny pik­seli o róż­nych dłu­go­ściach, tak by żaden skra­wek prze­strzeni nie pozo­stał nie­wy­ko­rzy­stany. Co wię­cej, takie uło­że­nie pik­seli na tar­czy zaosz­czę­dzi­łoby sporo miej­sca i zmniej­szyło jej zatło­cze­nie.

alcion_design_apple watch_round

Okrągły Apple Watch wg koreańskiego Alcion Design.

Jak zwy­kle, apli­ko­wa­nie o patent nie ozna­cza koniecz­nie, że dany pro­dukt ujrzy świa­tło dzienne. Doty­czy to szcze­gól­nie firmy Tima Cooka, która znana jest ze zgła­sza­nia licz­nych wnio­sków paten­to­wych, z któ­rych więk­szość nie zostaje wdro­żona do pro­duk­cji. Oczy­wi­ście, zawsze ist­nieje szansa na to, że pro­dukt trafi do port­fo­lio firmy, ale lepiej nie wstrzy­muj­cie odde­chu w ocze­ki­wa­niu.
Dopóki (o ile) okrą­gła wer­sja Apple Wat­cha nie sta­nie się rze­czy­wi­sto­ścią, może­cie wybie­rać spo­śród mnó­stwa innych smart­ze­gar­ków z okrą­głą tar­czą bazu­ją­cych na Android Wear lub Tize­nie. Na uwagę zasłu­guje szcze­gól­nie Gear S3 Fron­tier, który – jak mawiała kie­dyś mło­dzież – „total­nie wymiata”.

Źródło: PhoneArena.com
Źródło obrazków: alcion-uxui.tumblr.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na