Nie będzie nowych smartwatchy na Androidzie (od dużych producentów) do końca tego roku

Rok temu świat wyda­wał się zafa­scy­no­wany smar­twat­chami. Rynek tech­no­lo­gii ubie­ral­nych był wciąż sto­sun­kowo nowy i ich popu­lar­ność nie­zmien­nie rosła. Wszy­scy z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ki­wali na smar­twat­cha Apple’a, a przy­szłość ryso­wała się nader opty­mi­stycz­nie. Jed­nak ostat­nie infor­ma­cje suge­rują, że ta gorączka może wła­śnie się koń­czyć.

W naj­now­szych oświad­cze­niach firmy takie jak LG, Huawei czy Moto­rola stwier­dzają, że nie pla­nują wypusz­czać żad­nych smart­ze­gar­ków na sys­te­mie ope­ra­cyj­nym Android Wear do końca tego roku. Jeśli śle­dzisz roz­wój tech­no­lo­gii ubie­ral­nych, to zda­jesz sobie sprawę z tego, że ta trójka to naj­waż­niej­sze firmy dla Andro­ida, ponie­waż jak dotąd to ich pro­dukty odnio­sły naj­więk­szy suk­ces na rynku. Smar­twatch Huawei odz­na­czał się wyjąt­ko­wym pięk­nem, któ­remu towa­rzy­szyła impo­nu­jąco duża moc. Moto 360 od Moto­roli z kolei miał naj­ła­twiej­sze do sper­so­na­li­zo­wa­nia opcje. Nato­miast LG wypu­ściło kilka modeli, które natych­miast stały się nie­zwy­kle popu­larne, jak G Watch R. i Watch Urbane.

huawei watch bransoleta

LG jesz­cze w listo­pa­dzie 2015 zapo­wie­działo stwo­rze­nie dru­giej edy­cji Watch Urbane i pla­no­wało pre­mierę na mniej wię­cej ten sam czas w tym roku. Nie­stety, sprze­daż zegarka została wstrzy­mana przez same LG z powodu pro­ble­mów har­dwa­ro­wych. Firma pod­jęła próbę ponow­nego wypusz­cze­nia tego samego modelu w marcu tego roku, nato­miast wygląda na to, że prace nad Watch Urbane 2 utknęły w mar­twym punk­cie. Jest to tym bar­dziej przy­kre, że nowa wer­sja miała być pierw­szym smar­twatchem na Adro­idzie, który pozwa­lałby na nawią­zy­wa­nie połą­czeń tele­fo­nicz­nych oraz miałby moż­li­wość samo­dziel­nego łącze­nia się z Inter­ne­tem bez pośred­nic­twa tele­fonu.

Jak więc będzie wyglą­dał smar­twatchowy kra­jo­braz do końca 2016? Najo­gól­niej rzecz ujmu­jąc będziemy świad­kami zacię­tej walki mię­dzy Applem a Sam­sun­giem. Ich naj­now­sze dzieła, Apple Watch Series 2 oraz Sam­sung Gear S3, staną się zapewne prze­bo­jami rynku. Jako że zega­rek Apple’a działa na iOS, a Gear S3 na Tize­nie, wygląda na to, że Android spę­dzi tę rundę na ławce rezer­wo­wych.

Android_Wear_Logo

An­droid Wear 2.0 zapo­wiada się jed­nak obie­cu­jąco, dla­tego z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ku­jemy, by Huawei, LG i Moto­rola powró­ciły na rynek w 2017 roku. Mar­twi nas oczy­wi­ście nieco to, że naj­więksi gra­cze otwar­cie infor­mują, że w tym roku nie mamy już na co cze­kać. Nie chcemy przez to powie­dzieć, że Android Wear się skoń­czył, ale nie­wąt­pli­wie w przy­szłym roku będziemy mu się bar­dzo uważ­nie przy­glą­dać.

Źródło: phonearena.com
Źródło obrazków: lg.com, huaweii.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Małgorzata Kolan

Autor: Małgorzata Kolan

Entu­zjastka nowych tech­no­lo­gii i e-booków. Czyta tylko książki popu­lar­no­nau­kowe. Podłą­czona do sieci jak do kro­plówki. Uważa, że dzień bez kilku nowych fak­tów to dzień stra­cony.

Udostępnij na
  • Bibik

    Nie rozumiem jakie herezje pani wypisuje .Lg watch ubrane 2 posiadam od miesiąca , na Polskim rynku jest od maja,Może pani pokręciła coś przy tłumaczeniu? Chodzi zapewne o lg watch urbane 3