Fitbit buduje sklep z aplikacjami od innych twórców – nadchodzi nowy smartzegarek?

Czy Fit­bit pla­nuje stwo­rze­nie wła­snego smar­twat­cha? Pre­zes firmy, James Park, zapo­wiada budowę sklepu z apli­ka­cjami tak szybko jak to moż­liwe. Może to sta­no­wić wska­zówkę, że Park myśli o stwo­rze­niu smar­twat­cha Fit­bit.

Firma już pro­du­kuje bar­dzo zbli­żony do smar­twat­cha pro­dukt o nazwie Fit­bit Blaze. Ma on wiele cech typo­wych dla praw­dzi­wych smart­ze­gar­ków, jak choćby opcja zmiany wyglądu tar­czy, odbie­ra­nia połą­czeń tele­fo­nicz­nych, wia­do­mo­ści tek­sto­wych oraz wyświe­tla­nie powia­do­mień kalen­da­rza. Pro­ble­mem jest to, że Blaze nie współ­pra­cuje z apli­ka­cjami innych twór­ców. Z ceną na pozio­mie 199 dola­rów ame­ry­kań­skich, Blaze jest okre­ślany przez Fit­bit jako „smart fit­ness watch”, który dostar­cza infor­ma­cji o tęt­nie, jako­ści snu czy aktyw­no­ści w ciągu dnia. Mimo że jest nawet w sta­nie przy­po­mi­nać o koniecz­no­ści wyko­na­nia planu tre­nin­go­wego na dany dzień, nie jest uwa­żany za smar­twat­cha.

Nie­dawny zakup przez Fit­bit firmy Peb­ble wraz z 14 tysią­cami apli­ka­cjami róż­nych twór­ców w skle­pie Peb­ble daje Fit­bitowi pokaźną bazę na wypa­dek, jeśli Fit­bit zde­cy­duje się na stwo­rze­nie wła­snego app sto­re’u. W ciągu pię­ciu lat dzia­łal­no­ści Peb­ble wypra­co­wał już wła­sne, efek­tywne spo­soby dzia­ła­nia w tej branży. Jest tylko jeden pro­blem: software sto­so­wany na pro­duktach Fit­bit nie będzie współ­dzia­łać z apli­ka­cjami takimi jak te, o któ­rych mówi Park – stwo­rzo­nymi przez auto­rów spoza Fit­bita. Pre­zes stwier­dził, że pra­co­dawcy i firmy korzy­sta­jące z urzą­dzeń Fit­bit w celu pro­mo­wa­nia zdro­wia wśród pra­cow­ni­ków, czę­sto pytają o moż­li­wość stwo­rze­nia urzą­dze­nia, na któ­rym będzie można zain­sta­lo­wać pewne apli­ka­cje fit­nessowe i zwią­zane z moni­to­ro­wa­niem stanu orga­ni­zmu.

„Jest wiele róż­no­rod­nych apli­ka­cji, które [nasi part­ne­rzy] chcą napi­sać – od fit­nessowych po pro­gramy przy­po­mi­na­jące o zaży­wa­niu leków. Aktu­al­nie nie jeste­śmy w sta­nie im tego umoż­li­wić, nie posia­damy infra­struk­tury softwa­re­’o­wej, która umoż­li­wi­łaby posłu­gi­wa­nie się takimi apli­ka­cjami na naszych urzą­dze­niach” – James Park, pre­zes Fit­bit.

Bio­rąc pod uwagę tę wypo­wiedź pre­zesa Fit­bita oraz fakt, że firma jest obec­nie wła­ści­cie­lem Peb­ble, logiczne byłoby ocze­ki­wa­nie, że w naj­bliż­szej przy­szło­ści Fit­bit stwo­rzy wła­sny, peł­no­war­to­ściowy smar­twatch.

Źródło: PhoneArena.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na