Emporio Armani wypuszcza swoją pierwszą kolekcję smartwatchy hybrydowych

Empo­rio Armani, wło­ski dom mody, zde­cy­do­wał się wejść na rynek smar­twat­chy, pomimo że obecny poziom sprze­daży tych urzą­dzeń nie jest już taki, jaki był jesz­cze dwa lata temu.

Pierw­sza kolek­cja smart­ze­gar­ków wpro­wa­dzana przez ten dom mody nazywa się… Empo­rio Armani Con­nec­ted. Obej­muje ona kilka hybry­do­wych urzą­dzeń, które mogą zostać zsyn­ch­ro­ni­zo­wane ze smart­fo­nem za pomocą Blu­eto­oth.

 

 

Zegarki wypo­sa­żone zostały w bate­rie kwar­cowe, dzięki czemu będziesz mógł uży­wać ich przez dłuż­szy czas bez potrzeby ponow­nego łado­wa­nia. Kolek­cja hybry­do­wych smar­twat­chy Empo­rio Armani posiada także dodat­kowe funk­cje, takie jak moni­to­ro­wa­nie snu, budzik, odnaj­do­wa­nie tele­fonu, a także dys­kretne powia­do­mie­nia.

Ponadto, smar­twat­che umoż­li­wiają użyt­kow­ni­kom kon­tro­lo­wa­nie muzyki oraz bez­prze­wo­dowe wyzwa­la­nie spu­stu migawki w smart­fo­nie, oraz auto­ma­tycz­nie zmie­nią strefę cza­sową pod­czas podróży.

Kolek­cja hybry­do­wych smar­twat­chy Empo­rio Armani Con­nec­ted jest dostępna w wybra­nych skle­pach oraz online. Można wybrać spo­śród róż­nych kolo­rów, w tym różo­wego złota, czerni, „meta­lo­wej czerni” (gun­me­tal), czy stali nie­rdzew­nej, do któ­rych można dobrać pasek skó­rzany lub meta­lowy.

To zresztą nie będą jedyne smart­ze­garki, jakie pla­nuje wypu­ścić wło­ska firma. Wygląda wręcz na to, że to tylko mała część więk­szego pro­jektu, któ­rego szczyt ma przy­paść na przy­szły rok, kiedy to Armani wpro­wa­dzi swój pierw­szy smar­twatch z wyświe­tla­czem.

Źródło: phonearena.com
Źródło obrazków: phonearena.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Małgorzata Kolan

Autor: Małgorzata Kolan

Entu­zjastka nowych tech­no­lo­gii i e-booków. Czyta tylko książki popu­lar­no­nau­kowe. Podłą­czona do sieci jak do kro­plówki. Uważa, że dzień bez kilku nowych fak­tów to dzień stra­cony.

Udostępnij na