Czy tak właśnie prezentował będzie się nowy fitness tracker Samsunga?

Pod koniec lutego w Bar­ce­lo­nie odbę­dzie się coroczna edy­cja jed­nych z naj­więk­szych na świe­cie tar­gów tech­no­lo­gicz­nych – Mobile World Con­gress. Zapre­zen­to­wany ma tam zostać mię­dzy innymi kolejny smar­twatch od Sam­sunga. Czego możemy się po nim spo­dzie­wać?

Kilka dni temu w Inter­ne­cie poja­wiły się zdję­cia urzą­dze­nia SM-R150, które z wyglądu jest bar­dzo zbli­żone do smartwatcha Gear S2. Jak można zoba­czyć na foto­gra­fiach, nowe urzą­dze­nie Sam­sunga wypo­sa­żone będzie mię­dzy innymi w licz­nik powtó­rzeń ćwi­czeń, funk­cję pomiaru tkanki tłusz­czo­wej oraz czuj­nik pracy serca. Fit­ness trac­ker praw­do­po­dob­nie będzie posia­dał rów­nież moż­li­wość zdję­cia go z opa­ski i przy­cze­pie­nia do koszulki. Ma to być także urzą­dze­nie wodo­od­porne, dzięki czemu korzy­stać będzie można z niego na base­nie czy pod­czas tre­nin­gów w desz­czowe dni.

Źró­dło: Chip. pl
Źró­dła obraz­ków: I4u.com, Ware­able. com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na