Czytanie powiadomień po potrząśnięciu smartwatchem z JorSay

An­droid Wear w wer­sji 1.4 wpro­wa­dził wspar­cie dla smar­twat­chy wypo­sa­żo­nych w wbu­do­wane gło­śniki. Z funk­cji tej sko­rzy­stać można na przy­kład przy pomocy dar­mo­wej apli­ka­cji JorSay, dzięki któ­rej do odczy­ty­wa­nia noty­fi­ka­cji nie potrze­bu­jemy już dwóch rąk, lecz jed­nej.

Jej nazwa pocho­dzi z języka hindi i w dowol­nym tłu­ma­cze­niu ozna­cza „na głos”. Pozwala ona na odczy­ty­wa­nie ostat­niego otrzy­ma­nego na smart­ze­ga­rek powia­do­mie­nia poprzez dwu­krotne potrzą­śnię­cie nad­garst­kiem. Jako, że dźwięk jest tu gene­ro­wany na smart­fo­nie, z apli­ka­cji tej korzy­stać mogą rów­nież osoby, które nie mają zegarka z wbu­do­wa­nym gło­śnikiem.

Jorsay-watch

Jo­rSay posiada sze­reg dodat­ko­wych funk­cji takich, jak odczy­ty­wa­nie tre­ści powia­do­mie­nia z mak­sy­malną gło­śno­ścią czy usta­wie­nie czasu ocze­ki­wa­nia smar­twat­cha na potrzą­śnię­cie nim przez użyt­kow­nika. Nie­stety, póki co nie ma tu moż­li­wo­ści zmiany języka syn­te­za­tora mowy i domyśl­nie usta­wiony jest tu język angiel­ski.

Apli­ka­cję pobrać można poprzez Go­oglePlay­ i posiada ona otwarty kod źró­dłowy na Gi­thu­bie­.

 

Źró­dło: Androidpolice.com
Źró­dła obraz­ków: Die-smartwatch.de, Pocketmeta.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na