Fossil Q Motion – stylowy fitness tracker

W dniach 17–19 marca w Austin w Tek­sa­sie odbyła się coroczna kon­fe­ren­cja SXSW Gaming, pod­czas któ­rej marka Fos­sil zapre­zen­to­wała swój nowy fit­ness trac­ker – Fos­sil Q Motion.

Jest to typowy trac­ker aktyw­no­ści wypo­sa­żony w funk­cje takie, jak kro­ko­mierz, pomiar poko­na­nego dystansu czy spa­lo­nych kalo­rii, ana­liza wypo­czynku z uwzględ­nie­niem spraw­dza­nia jako­ści snu (jest to pierw­sze urzą­dze­nie marki Fos­sil, w któ­rym poja­wia się ta funk­cja) oraz powia­do­mie­nia wibra­cyjne i świetlne dla połą­czeń, wia­do­mo­ści tek­sto­wych czy innych noty­fi­ka­cji.

Fossil Q Motion

Przy pomocy dedy­ko­wa­nej apli­ka­cji, użyt­kow­nik ma moż­li­wość usta­le­nia prio­ry­te­tów dla poszcze­gól­nych apli­ka­cji czy kon­tak­tów od któ­rych chce otrzy­my­wać noty­fi­ka­cje.

Q Motion wypo­sa­żony jest także w inte­li­gentną tech­no­lo­gię „Smart Tap Tech­no­logy”, dzięki któ­rej za pomocą jed­nego tap­nię­cia możemy zna­leźć nasz smart­fon, odtwo­rzyć na nim ulu­bioną płytę czy zro­bić sobie sel­fie.

Fossil Q Motion

Urzą­dze­nie jest odporne na wodę do pięć­dzie­się­ciu metrów zanu­rze­nia i działa do sze­ściu mie­sięcy na jednym ładowaniu baterii. Posiada także wymienne, róż­no­ko­lo­rowe paski i moż­li­wość zawie­sze­nia na szyi w for­mie ory­gi­nal­nej biżu­te­rii. Jego pla­no­wana cena to 95 dola­rów.

Źró­dło: Fos­sil. com
Źró­dła obraz­ków: Fos­sil. com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na