Huawei TalkBand B3, czyli bezprzewodowa słuchawka Bluetooth

Huawei TalkBand B3 to trze­cia gene­ra­cja pro­jektu TalkBand, która tym razem zachwyca przede wszyst­kim swoją sty­li­styką oraz sze­roką ofertą per­so­na­li­za­cji.

TalkBand to nic innego jak połą­cze­nie smar­twat­cha oraz bran­so­letki fit­ness. Jest to także świetna alter­na­tywa dla kla­sycz­nego zestawu słu­chaw­ko­wego, który prze­waż­nie nie pre­zen­tuje się zbyt efek­tow­nie. W przy­padku nowego pro­jektu Huawei, mamy do czy­nie­nia z ele­ganc­kim, wyj­mo­wa­nym modu­łem, który w dowol­nym momen­cie możemy umie­ścić w uchu.

Huawei TalkBand B3

Na uwagę zasłu­guje tu także zakrzy­wiony ekran „3D” pokryty Cor­ning Gorilla Glass, czyli tech­no­lo­gią PAMOLED w roz­dziel­czo­ści 128 na 80 pik­seli. Pozwala ona na wyświe­tla­nie zarówno aktu­al­nego czasu, jak i wia­do­mo­ści czy powia­do­mień.

Aku­mu­la­tor urzą­dze­nia posiada 91 mAh pojem­no­ści i pozwala na około 4 dni dzia­ła­nia w nor­mal­nym try­bie i około 6 godzin roz­mów.

Huawei TalkBand B3 dostępny jest w 3 wer­sjach: Clas­sic, Elite oraz Active, któ­rych ceny wahają się od 169 do 249 Euro.

Źró­dło: Con­su­mer.Huawei.com
Źró­dła obraz­ków: Huawei.com, Andro­id­com­mu­nity.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na