Hyetis Alpha – hybrydowy smartzegarek

Hy­etis to marka, która od wielu lat eks­pe­ry­men­tuje z nowo­cze­snymi zegar­kami. Pierw­sze pro­jekty ich naj­now­szego pro­duktu – smart­ze­garka Alpha poja­wiły się na rynku już w 2013 roku. Długi okres ocze­ki­wa­nia na pre­mierę zwią­zany może być z fak­tem, że firma sta­rała się połą­czyć w jed­nym urzą­dze­niu kla­syczne, ana­lo­gowe mecha­ni­zmy oraz cechy peł­no­war­to­ścio­wego smar­twat­cha.

Al­pha obsłu­guje swój wła­sny sys­tem ope­ra­cyjny Chro­nOS i jest kom­pa­ty­bilny z Andro­idem oraz iOS. W środku znaj­duje się 180 mega­her­cowy pro­ce­sor ARM oraz 4 giga­bajty pamięci. Żywot­ność bate­rii wynosi 24 godziny. Na uwagę zasłu­guje tu wyświe­tlacz, który znaj­duje się w nieco nie­ty­po­wym miej­scu, bo mię­dzy wska­zów­kami.

alpha

Urzą­dze­nia daje nam mię­dzy innymi moż­li­wość spraw­dza­nia infor­ma­cji o nad­cho­dzą­cych połą­cze­niach oraz ich odrzu­ca­nia. Smart­ze­gar­kiem ste­ru­jemy przy pomocy znaj­du­ją­cych się na obu­do­wie przy­ci­sków oraz wyko­ny­wa­nych przez nas gestów.

Al­pha wypo­sa­żony został w sze­reg sen­so­rów takich, jak: ter­mo­metr, higro­metr, baro­metr, akce­le­ro­metr, wyso­ko­ścio­mierz, żyro­skop, magne­to­metr, sys­tem GPS oraz funk­cję pomiaru satu­ra­cji krwi i moni­to­ringu pracy serca.

Użyt­kow­nicy smar­twat­cha będą mieli moż­li­wość jego per­so­na­li­za­cji, a to dzięki trzem wer­sjom kolo­ry­stycz­nym pozwa­la­ją­cym na dopa­so­wa­nie wyglądu ramki, przy­ci­sków oraz pokrę­teł.

Źró­dło: Ablo­gwatch. com
Źró­dła obraz­ków: Ablo­gwatch. com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na