LG Watch Urbane 2 debiutuje na polskim rynku

Kilka dni temu firma LG wpro­wa­dziła na pol­ski rynek LG Watch Urbane 2 – kolejną gene­ra­cję luk­su­so­wych zegar­ków. Dostępne są one zarówno w sieci Play, jak i naj­więk­szych sie­ciach skle­pów RTV AGD, jak Saturn czy Media Expert.

Sma­trt­ze­ga­rek cha­rak­te­ry­zuje się ele­ganc­kim wyglą­dem i smu­kłą kopertą, dzięki czemu pasuje na męski i dam­ski nad­gar­stek. Koperta wyko­nana została ze stali nie­rdzew­nej i posiada pole­ro­wane, srebrne wykoń­cze­nie.

LG Watch Urbane 2

Nowy pro­dukt LG wypo­sa­żony jest w Wi-Fi, 3 G i model Blu­eto­oth. Jest to także pierw­szy smar­twatch wyko­rzy­stu­jący w pełni tech­no­lo­gię LTE. Dostępne są tu stan­dar­dowe funk­cje, jak wyko­ny­wa­nie połą­czeń, wysy­ła­nie wia­do­mo­ści czy śle­dze­nie powia­do­mień.

LG Watch Urbane 2 współ­pra­cuje ze smart­fo­nami opar­tymi na sys­te­mie Android oraz iOS. Wypo­sa­żony jest on w bate­rię 570 mA, okrą­gły, wyraźny wyświe­tlacz P-OLED (348 ppi) oraz tryb oszczę­dza­nia ener­gii. Posiada 4 GB pamięci wewnętrz­nej.

Su­ge­ro­wana cena urzą­dze­nia to 1850 zł.

Źró­dło: Gsma­rena.com
Źró­dła obraz­ków: Andro­id­po­lice.com, Wired.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na