Rynek wearables w Polsce. Smartwatche i smartbandy towarzyszą nam coraz częściej

Dom badaw­czy MEC na prze­ło­mie wrze­śnia i paździer­nika bie­żą­cego roku prze­pro­wa­dził na gru­pie 1800 pol­skich inter­nau­tów bada­nie na temat rynku mobil­nego w naszym kraju. Czego możemy się z niego dowie­dzieć?

Pierw­sza ważna infor­ma­cja to fakt, że mamy do czy­nie­nia ze zna­czą­cym wzro­stem dostępu do smart­fo­nów – rok temu korzy­stało z nich zale­d­wie 66,6 pro­centa Pola­ków, dziś jest to już 80 pro­cent. Pra­wie połowa ankie­to­wa­nych posiada tablet, nato­miast 6,7 pro­centa bada­nych korzy­sta z urzą­dzeń typu weara­bles.

Je­żeli cho­dzi o zain­te­re­so­wa­nie ich kup­nem, zde­cy­do­wa­nie opo­wie­działo się za nim 1,5 pro­centa ankie­to­wa­nych, a 10,8 pro­centa raczej chcia­łoby się w nie zaopa­trzyć. Smar­twat­chami i innymi tego typu urzą­dze­niami raczej nie jest zain­te­re­so­wane 40,8 pro­centa bada­nych, zde­cy­do­wa­nie nie – 22,5 pro­centa, a 24,4 pro­cent nie posiada zda­nia na ten temat.

W bada­niu padło rów­nież pyta­nie o zna­jo­mość rynku urzą­dzeń typu weara­bles. Naj­bar­dziej roz­po­zna­walną marką oka­zał się Sam­sung, na dru­gim miej­scu zna­la­zło się Sony, na trze­cim nato­miast, Apple.

Źródło: imagazine.pl

Źródła obrazków: imagazine.pl, storify.com

Zobacz inne wpisy z kategorii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na