Samsung Charm – stylowy fitness tracker

Sam­sung Charm to urzą­dze­nie stwo­rzone z myślą o posia­da­czach Sam­sunga Galaxy S7 oraz S7 Edge, które z wyglądu przy­po­mina ele­gancką bran­so­letkę. W rze­czy­wi­sto­ści jest to moduł fit­ness w ele­ganc­kiej obu­do­wie.

Sam­sung Charm jest dostępny w dwóch kształ­tach – pro­sto­kąt­nym oraz kwa­dra­to­wym i trzech wer­sjach kolo­ry­stycz­nych – czar­nej, zło­tej oraz różo­wej.

Urzą­dze­nie infor­muje o nowych powia­do­mie­niach poprzez diody LED. Wypo­sa­żone jest ono w licz­nik spa­lo­nych kalo­rii oraz prze­by­tych kro­ków i dystansu. Ma ono dzia­łać na bate­rii przez około 18 dni. Z Sam­sun­giem Galaxy S7 oraz S7 edge łączy się ono poprzez Blu­eto­oth LE, a wszyst­kie sta­ty­styki spraw­dzać można w dedy­ko­wa­nej apli­ka­cji Sam­sung Charm.

Samsung-Smart-Charm-Fashionable-Wearable-weboo-co

Jak zapo­wia­dają pro­du­cenci, fit­ness trac­ker będzie miał moż­li­wość indy­wi­du­al­nego doboru koloru oraz sty­li­styki, a dane na temat naszej aktyw­no­ści fizycz­nej tra­fiać będą do apli­ka­cji S Health.

Źró­dło: Pho­ne­arena. com
Źró­dła obraz­ków: Weboo.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na