Smartwatch Pebble 2 i Pebble Time 2 na Kickstarterze

Nie­malże rok po debiu­cie Peb­ble Time, w ser­wi­sie Kick­star­ter poja­wiły się w ubie­głym tygo­dniu dwa nowe smart­ze­garki Peb­ble – Peb­ble 2 i Peb­ble Time 2. Czego możemy się po nich spo­dzie­wać?

Peb­ble sku­pił się na udo­sko­na­le­niu funk­cji zwią­za­nych z aktyw­no­ścią fizyczną. Przy­stawka na kartę SIM ma za zada­nie uła­twić tre­ning bez koniecz­no­ści nosze­nia ze sobą smart­fona. Moduł 3 G przy­pina się nato­miast do ubra­nia i łączy z smar­twat­chem bez­prze­wo­dowo. Dru­gim z zewnętrz­nych dodat­ków jest inte­li­gentny, pro­gra­mo­walny przy­cisk. Peb­ble 2 i Peb­ble Time 2 są wodo­od­porne do 30 metrów zanu­rze­nia. Zew­nętrzne moduły Core są w sta­nie zbie­rać dane odno­śnie prze­by­tej trasy przez GPS i stre­amo­wać muzykę ze Spo­tify.

Pebble 2

Oba smart­ze­garki posia­dają znane już smart funk­cje, powia­do­mie­nia ze spa­ro­wa­nego smart­fona oraz zak­tu­ali­zo­wane opcje fit­ness. Ekran Peb­ble 2 jest w dal­szym ciągu czarno-biały, Peb­ble Time 2 nato­miast, kolo­rowy.

E-papie­rowe wyświe­tla­cze zapew­niają długą pracę na jed­nym łado­wa­niu – Peb­ble 2 jest w sta­nie dzia­łać nie­prze­rwa­nie przez tydzień, Peb­ble Time 2–10 dni.

Peb­ble 2 nabyć można w cenie 99 dola­rów, Peb­ble Time 2–169 dola­rów.

Źró­dło: Pho­ne­arena.com
Źró­dła obraz­ków: Pho­ne­arena.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na