Smartwatch Samsung Gear S2 kompatybilny z iOS?

Mimo, że Sam­sung Gear S2 bazuje na sys­te­mie ope­ra­cyj­nym Tizen, współ­pra­cuje on rów­nież z sze­re­giem smart­fo­nów obsłu­gi­wa­nych przez Andro­ida i to nie tylko tymi od Sam­sunga. Na chwilę obecną, zegarki na Tizen OS nie współ­pra­cują z iOS, lecz jak się oka­zuje, w nie­da­le­kiej przy­szło­ści może się to zmie­nić.

Sam­sung pra­cuje obec­nie nad apli­ka­cją Gear Mana­ger dla plat­formy iOS, która to mia­łaby zapew­nić kom­pa­ty­bil­ność Gear S2 z iPho­nem oraz iPa­dem.

Póki co nie zdra­dzono jesz­cze nowej daty wyda­nia apli­ka­cji, lecz praw­do­po­dob­nie pojawi się ona przed pre­mierą dru­giej gene­ra­cji Apple Wat­cha.

Na przy­spie­sze­nie prac wpływ może mieć rów­nież fakt, że zgod­nie z ostat­nimi bada­niami, aż 41 pro­cent użyt­kow­ni­ków smar­twat­cha od Apple nie jest zado­wo­lona z urzą­dze­nia. Sam­sung ma zatem dosko­nałą oka­zję do prze­ję­cia klien­tów kon­ku­ren­cji.

Źródło: wearable.com

Źródła obrazków: gizmodo.com, samsung.com

Zobacz inne wpisy z kategorii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na