Speedo Shine 2 i Ray w wersji dla miłośników pływania

Mi­ło­śnicy pły­wa­nia dotych­czas nie mieli zbyt wielu moż­li­wo­ści jeżeli cho­dzi o trac­kery prze­zna­czone na basen. Na szczę­ście, na rynku poja­wiły się dwa urzą­dze­nia, które ide­al­nie spraw­dzą się do tego celu. Mowa o Spe­edo Shine 2 i Ray.

Po­przed­nia gene­ra­cja Mis­fit Shine sprze­da­wana była w spe­cjal­nej edy­cji do pły­wa­nia, która przy­go­to­wana została wraz z marką Spe­edo. Dwa nowe smart­ze­garki – Shine 2 oraz Ray rów­nież wypo­sa­żone są w dodat­kowe funk­cje ana­lizy ruchu w wodzie, lecz są to opcje płatne wewnątrz apli­ka­cji mobil­nej. Za tego typu doda­tek zapła­cić należy 9,99 dolara.

speedoshine2

Urzą­dze­nia wytrzy­mują zanu­rze­nie do 50 metrów i posia­dają sto­sowny cer­ty­fi­kat szczel­no­ści. Na uwagę zasłu­guje tu kilka detali, które mogą mieć spore zna­cze­nie pod­czas pły­wa­nia. Warto wspo­mnieć cho­ciażby o LEDo­wych, kolo­ro­wych dio­dach pre­zen­tu­ją­cych pro­gres tre­ningu, co zna­cząco uła­twia obser­wa­cję postę­pów oraz timera. Co wię­cej, motorki wibra­cyjne dają tu sygnał dodat­ko­wymi powia­do­mie­niami, dzięki czemu pły­wak odczuwa je w bar­dziej kom­for­towy spo­sób.

Je­żeli cho­dzi o stronę wizu­alną nowych smar­twat­chy, to posia­dają one smu­klej­szą obu­dowę.

Cena urzą­dze­nia to 120 dola­rów.

Źró­dło: The­verge.com
Źró­dła obraz­ków: The­verge.com, Yahoo.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

 

 

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na