Elegancki smartwatch Huawei Watch wkrótce w sprzedaży

Ogło­szony w marcu na MWC 2015, Huawei Watch ma być dostępny na całym świe­cie. Jeśli zasta­na­wia­cie się kiedy sta­nie się to fak­tem, odpo­wiedź jest pro­sta: wkrótce. Według jed­nej z ofi­cjal­nych stron firmy w USA, Huawei Watch jest „tuż za rogiem”. Zakła­damy, że smar­twatch ten zosta­nie nie­ba­wem wydany nie tylko w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, ale rów­nież na pozo­sta­łych ryn­kach, tj. w Kana­dzie, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Fran­cji, Niem­czech, Japo­nii, Austra­lii i jak źró­dła dono­szą – „w innych” krajach. Zapy­ta­li­śmy pol­ski oddział Huawei, czy możemy liczyć, że wśród „innych” znaj­dzie się Pol­ska, jed­nak nikt nie pofa­ty­go­wał się by odpo­wie­dzieć na naszego maila. Pozo­staje jedy­nie być dobrej myśli.

The-Huawei-Watch-gold

Nie jest do końca też jasne, o ile uszczu­plimy swój domowy budżet chcąc wejść w posia­da­nie pierw­szego modelu smar­twat­cha Huawei. Wiemy na nato­miast, że nie­które sklepy pro­wa­dzą przed­sprze­daż, w cenach zaczy­na­ją­cych się od 386,99 dola­rów ame­ry­kań­skich.

Napę­dzany sys­te­mem Android Wear, Huawei Watch wyko­nany jest w cało­ści ze stali nie­rdzew­nej i będzie dostępny w trzech kolo­rach: czar­nym, zło­tym oraz srebr­nym. Jego okrą­gły 1,4 calowy wyświe­tlacz AMOLED o roz­dziel­czo­ści 400 na 400 pik­seli chro­nić ma sza­fi­rowe szkło. Do tego łącz­ność Blu­eto­oth 4.1, czte­ror­dze­niowy pro­ce­sor Snap­dra­gon 400, 512 MB pamięci ope­ra­cyj­nej, 4 GB prze­strzeni dys­ko­wej i 300 mAh bate­ria. Są tu jacyś zain­te­re­so­wani?

The-Huawei-Watch-black

Źródło: phoneArena.com
Zdjęcia pobrane ze strony phoneArena.com

Zobacz inne wpisy z kategorii newsy:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na