Paski do smartwatcha w wakacyjnym stylu

Smar­twatche MyKro­noz to ide­alne roz­wią­za­nie dla osób, które nie lubią nudy w swo­ich ubra­niach. Dzięki wymien­nym paskom smar­twatch może stać się nie tylko funk­cjo­nal­nym gadże­tem, ale także cie­ka­wym dodat­kiem do gar­de­roby.

Takie roz­wią­za­nie szcze­gól­nie spi­sze się w okre­sie let­nim. Lato to czas roz­luź­nie­nia, wyjaz­dów i imprez, a także kolo­ro­wych stro­jów. I to wła­śnie do nich naj­bar­dziej będą paso­wać poszcze­gólne kolory opa­sek. Dzięki nim w kilka sekund dosto­so­wać można kolor smar­twat­cha do wybra­nego ubioru.

W pełni wymienne paski posia­dają w tym momen­cie dwa pro­dukty MyKro­noz – ZeCircle oraz nowość na rynku, ZeFit2. Ilość dostęp­nych kolo­rów robi wra­że­nie. Oba posia­dają stan­dar­dowe kolory jak czerń, biel, brąz oraz odcień sza­ro­ści. Oprócz tego do wyboru są znacz­nie cie­kaw­sze kolory jak: różowy, czer­wony, nie­bie­ski i fio­le­towy. ZeFit2 posiada także dodat­kowy, sele­dy­nowy kolor.

ZeCircle-clasps

Wymienna opa­ska nie musi wno­sić jedy­nie walo­rów este­tycz­nych. To także prak­tyczne roz­wią­za­nie. Moż­li­wość wymiany tego ele­mentu ozna­cza, że w przy­padku uszko­dze­nia wystar­czy tylko wymie­nić pasek, bez koniecz­no­ści zakupu nowego urzą­dze­nia.

Moż­li­wość demon­to­wa­nia paska uła­twi także higienę. Po inten­syw­nym tre­ningu bądź upal­nym dniu w łatwy spo­sób będzie można umyć ubru­dzony pasek, dzięki czemu zachowa się nie­zbędną czy­stość urzą­dze­nia.

Opa­ski będą wkrótce do naby­cia w zesta­wach po 7 sztuk w cenie 99 zł.

Zobacz inne wpisy z kategorii MyKronoz:

smart-watch.pl

Autor: smart-watch.pl

Udostępnij na