Samsung ujawnia smartwatcha Gear S2

Wszy­scy uwiel­biamy nie­spo­dzianki, a taką wła­śnie ura­czył nas Sam­sung. Zale­d­wie kilka minut przed koń­cem kon­fe­ren­cji Sam­sung’s Unpac­ked, połu­dnio­wo­ko­re­ań­ska firma ujaw­niła wygląd jej naj­now­szego smar­twat­cha. Nie otrzy­ma­li­śmy zbyt wiele infor­ma­cji, a jedy­nie kil­ku­se­kun­dowe wideo, przed­sta­wia­jące Sam­sunga Gear S2.

  Samsung-Gear-S2

Po pierw­sze Sam­sung Gear S2 będzie inte­li­gent­nym zegar­kiem z okrą­głym wyświe­tla­czem. Po dru­gie – bez wąt­pie­nia będzie pięk­nym inte­li­gent­nym zegar­kiem. Nie dowie­dzie­li­śmy się jak będzie wyglą­dał z każ­dej strony, ale to co zoba­czy­li­śmy, bar­dzo nam się spodo­bało. Wygląda na to, że wyko­nany będzie z metalu a dołą­czana opa­ska – z mate­riału przy­po­mi­na­ją­cego gumę.

Samsung-Gear-S2_2

Pod wzglę­dem funk­cji, możemy zakła­dać, że Sam­sung Gear S2 będzie posia­dał słu­żący do nawi­ga­cji pier­ścień wokół wyświe­tla­cza. Na wideo nie było nam dane ujrzeć zasady dzia­ła­nia pier­ście­nia, jed­nak w oczy rzu­cają się ikony uło­żone w okrąg. Czy takie roz­wią­za­nie się spraw­dzi i będzie wygod­niej­sze od aktu­al­nie dostęp­nych? Tego nie wiemy. Wiemy, że zega­rek będzie śle­dził aktyw­ność użyt­kow­nika poprzez mie­rze­nie pulsu, czy ilo­ści wyko­nanych kro­ków. Będzie rów­nież wyświe­tlał róż­nego rodzaju powia­do­mie­nia.

Samsung-Gear-S2_1

W urzą­dze­niu nie uświad­czymy popu­lar­nego Android Wear, a napę­dzane będzie przez autor­ski sys­tem ope­ra­cyjny Sam­sunga – Tizen.

To wszystko co na tę chwilę wiemy o naj­now­szym dziecku ze stajni Sam­sunga. Wię­cej zoba­czymy i usły­szymy już za dwa tygo­dnie na tar­gach IFA, gdyż ofi­cjalna pre­miera zapo­wie­dziana jest na 3 wrze­śnia. Wstrzy­mu­jemy oddech!

Źró­dło: pho­ne­Arena.com
Obrazki pobrane ze strony pho­ne­Arena.com

Zobacz inne wpisy z kategorii newsy:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na