Szykujcie portfele, smartwatch Pebble Time Steel dostępny w przedsprzedaży!

Jeśli z nie­cier­pli­wo­ścią wycze­ki­wa­li­ście momentu, gdy będzie można kupić sta­lową wer­sję smar­twat­cha Peb­ble Time, czyli Peb­ble Time Steel – ta wia­do­mość bar­dzo Was ucie­szy. Od wczo­raj może­cie zama­wiać Peb­ble Time Steel, który dotrze do Was w ciągu naj­bliż­szych 6 do 8 tygo­dni.

pebbletimesteel2

Peb­ble Time Steel ma te same funk­cje co Peb­ble Time, jed­nak zbu­do­wany jest ze stali. Dodat­kowo od plas­ti­ko­wego brata różni go ulep­szony kolo­rowy wyświe­tlacz e-ink, oraz dłuż­szy czas dzia­ła­nia na jed­nym łado­wa­niu bate­rii (do 10 dni!).

Do wyboru mamy trzy warianty kolo­ry­styczne: czarną, szarą oraz złotą. Za model ze skó­rza­nym paskiem musimy zapła­cić rów­no­war­tość 300 dola­rów ame­ry­kań­skich. Wer­sja ze sta­lową opa­ską jest o 50 dola­rów droż­sza.

pebbletimesteel1

Smar­twatch Peb­ble Time Steel wspiera smart­fony napę­dzane sys­te­mem iOS oraz Android i zamó­wić go może­cie pod tym lin­kiem.

Źródło: phoneArena.com
Obrazki pobrane ze strony getpebble.com

Zobacz inne wpisy z kategorii newsy:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na
  • Paweł Jadczak

    Mam Pebble time i na pewno będę chciał mieć time steel, polecam każdemu. Czekam aż pojawi się na allegro :)

    • Ja dla odmiany mam Pebble steel. ze wszystkich dostępnych smart-watchy Pebble chyba jako jedyne oferuje sprzęt, który nieźle wygląda i działa oraz jest w rozsądnej cenie. Bardzo jestem ciekaw tej time-steelowej hybrydy:) bo przynajmniej wizualnie zdaje się łączyć to co dobre w obydwu dotychczasowych modelach.