Haier decyduje się na smartwatcha dla wszystkich

Ha­ier Watch został zapre­zen­to­wany pod­czas Mobile World Con­gress. Duże moż­li­wo­ści z cie­ka­wym desi­gnem przy­cią­gają miło­śni­ków weara­bles, któ­rzy znie­cier­pli­wieni cze­kają na kwie­cień – wtedy bowiem zega­rek ukaże się na rynku.

Ha­ier znany jest na rynku tech­no­lo­gii ubie­ral­nej z urzą­dzeń prze­zna­czo­nych dla dzieci i osób star­szych. Tym razem dewe­lo­per zde­cy­do­wał się zapro­jek­to­wać smar­twat­cha, któ­rego użyt­kow­ni­kiem może być osoba w każ­dym wieku.

Ha­ier Watch posiada 1,4 calowy, okrą­gły wyświe­tlacz o roz­dziel­czo­ści 400×400, który osa­dzony jest w 42 mili­me­tro­wej obu­do­wie ze stali nie­rdzew­nej. Ta będzie dostępna w trzech kolo­rach – zło­tym, czar­nym oraz srebr­nym.

Wbu­do­wany mikro­fon pozwoli posia­da­czom zegarka pro­wa­dzić roz­mowy pro­sto z nad­garstka. W dodatku Haier Watch otrzy­mał ośmio­gi­gową pamięć wewnętrzną, prze­zna­czoną na uży­tek apli­ka­cji i muzyki. Co cie­kawe, smar­twatch posiada rów­nież funk­cje, któ­rych zasto­so­wa­nie znajdą użyt­kow­nicy pro­wa­dzący spor­towy tryb życia.

haier-watch-design-and-featuresOprócz moni­to­ro­wa­nia pracy serca i innych czyn­no­ści naszego orga­ni­zmu, Haier Watch będzie w sta­nie auto­ma­tycz­nie roz­po­znać wyko­ny­waną aktyw­ność. Nie zdra­dzono jed­nak wię­cej szcze­gó­łów na temat dzia­ła­nia tej funk­cji. Warto o niej wspo­mnieć cho­ciażby dla­tego, że wydaje się być sza­le­nie cie­kawa.

Ze­ga­rek jest sto­sun­kowo odporny na kurz i posiada IP56, co ozna­cza, że odro­bina wody mu nie zaszko­dzi. Haier Watch ma kosz­to­wać 200 euro, a jego pre­miera przy­pada na kwie­cień bie­żą­cego roku.

Źródło: wareable.com
Źródła obrazków: wtvox.com, wirtualnemedia.pl

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na