WatchOS 3 dodaje nowe funkcje i czyni smartwatch Apple Watch szybszym

Poza nie­dawną pre­mierą smart­fo­no­wego iOS 10, firma Apple wypu­ściła wła­śnie rów­nież nowy sys­tem dla smart­ze­gar­ków – Wat­chOS 3. Naj­now­sza wer­sja sys­temu ope­ra­cyj­nego dla Apple Wat­cha pozwala uru­cha­miać nie­które apli­ka­cje nawet trzy razy szyb­ciej niż na Wat­chOS 2. Dzieje się tak dzięki temu, że więk­szość apli­ka­cji będzie teraz prze­cho­wy­wa­nych w pamięci samego smar­twat­cha zamiast – jak poprzed­nio – w połą­czo­nym iPho­nie.

watchos 3 Scribble

No­wo­ścią jest funk­cja Scrib­ble, która pozwala na odpo­wia­da­nie na wia­do­mo­ści za pomocą pisa­nia słów pal­cem po ekra­nie. Jej nie­zwy­kłą cechą jest to, że Scrib­ble pozwoli pisać tak szybko jak chcesz, bez cze­ka­nia na to, by pro­gram roz­po­znał po kolei każdą z liter. Z nową aktu­ali­za­cją Wat­chOS 3 możesz two­rzyć lub mody­fi­ko­wać tar­cze dużo wygod­niej niż poprzed­nio, a sama zmiana tar­czy wymaga już tylko prze­su­nię­cia ekranu w lewo lub prawo.

Wat­chOS 3 daje też moż­li­wość dzie­le­nia się swo­imi sta­ty­sty­kami aktyw­no­ści z przy­ja­ciółmi i rodziną.

Prze­cią­gnię­cie pal­cem z dołu do góry wywoła Cen­trum Kon­troli (Con­trol Cen­ter). Podob­nie jak funk­cja o tej samej nazwie na iOS, zawiera skróty do licz­nych opcji i usta­wień, w tym włą­cze­nia trybu samo­lo­to­wego, spraw­dze­nia poziomu bate­rii, czy np. zablo­ko­wa­nie zegarka.

Naj­now­sza aktu­ali­za­cja zawiera rów­nież jesz­cze inne opcje, jak na przy­kład tryb dla osób poru­sza­ją­cych się na wózku, które chcą śle­dzić swoją aktyw­ność. Z kolei naci­śnię­cie bocz­nego przy­ci­sku umoż­liwi użyt­kow­ni­kowi wybór, które spo­śród jego ulu­bio­nych apli­ka­cji będą się poja­wiały w widoku przy­po­mi­na­ją­cym zna­nego ze smart­fo­nów Docka.watchOS 3 zmiana tarczy

Aby zak­tu­ali­zo­wać swój zega­rek Apple, upew­nij się, że Twój iPhone ma naj­now­szą wer­sję iOS 10. Apple Watch musi być podłą­czony do łado­warki i nała­do­wany przy­naj­mniej w 50%. Po połą­cze­niu smart­fona do Wi-Fi otwórz apli­ka­cję Apple Watch i wybierz apli­ka­cję Watch. Następ­nie klik­nij na Ogólne –> Uak­tu­al­nie­nia. Ścią­gnię­cie aktu­ali­za­cji może chwilę potrwać (w naszej redak­cji trwało to 3 godziny!), więc zale­camy cier­pli­wość 😉 Kiedy update będzie zakoń­czony, zega­rek sam się zre­star­tuje.

Źródło: phonearena.com
Źródło obrazków: apple.com, iosdaily.org

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Małgorzata Kolan

Autor: Małgorzata Kolan

Entu­zjastka nowych tech­no­lo­gii i e-booków. Czyta tylko książki popu­lar­no­nau­kowe. Podłą­czona do sieci jak do kro­plówki. Uważa, że dzień bez kilku nowych fak­tów to dzień stra­cony.

Udostępnij na