Apple watchOS 3 – co wiemy o nowym systemie?

Nie wiemy jesz­cze czy w tym roku docze­kamy się pre­miery nowej gene­ra­cji smar­twat­cha firmy Apple, wiemy za to, że wiel­kimi kro­kami zbliża się aktu­ali­za­cja sys­temu wat­chOS do wersji oznaczonej numerem 3. Wg. słów Kevina Lyn­cha, Zastępcy kie­row­nika do spraw tech­nicz­nych w Apple, użyt­kow­nicy robiący aktu­ali­za­cję do wat­chOS 3 „odniosą wra­że­nie jakby otrzy­mali nowy zega­rek”. Innymi słowy, firma z Cuper­tino nie powie­działa jesz­cze ostat­niego słowa i zamie­rza kon­ty­nu­ować roz­wój aktu­al­nej gene­ra­cji smart­ze­garka Apple Watch.

Bar­dziej intu­icyjny inter­fej­s

Wielu twier­dzi, że nie da się sko­pio­wać inter­fejsu użyt­kow­nika z lap­topa bądź smart­fona i prze­nieść go na grunt weara­bles. Na szczę­ście (w tym przy­padku) firma Apple nie słu­cha ludzi i zamie­rza prze­nieść kilka funk­cji zna­nych z „dużych sys­te­mów” wprost na nasze nad­garstki. Mowa tu mię­dzy innymi o Docku, który umoż­liwi pod­gląd oraz łatwe zamknię­cie otwar­tych apli­ka­cji. Dostęp do niego uzy­skamy po wci­śnię­ciu bocz­nego przy­ci­sku, który dotych­czas prze­zna­czony był dla ulu­bio­nych kon­tak­tów. Drugą „prze­szcze­pioną” funk­cją będzie Con­trol Cen­ter. Wystar­czy prze­su­nąć pal­cem z dol­nej kra­wę­dzi ekranu w górę, by zoba­czyć pro­cent nała­do­wa­nia bate­rii, włą­czyć tryb cichy, samo­lo­towy czy też nocny. W tym miej­scu możemy też wysłać żąda­nie odtwo­rze­nia dźwięku na spa­ro­wa­nym iPho­nie albo zablo­ko­wać ekran smart­ze­garka.

Apple Watch watchOS 3 dock

Szyb­sze uru­cha­mia­nie apli­ka­cji

Podczas pre­zen­ta­cji nowo­ści w wat­chOS 3, przed­sta­wiony został naj­więk­szy man­ka­ment Apple Wat­cha – dłu­gie uru­cha­mia­nie apli­ka­cji. W naj­now­szym sys­te­mie ma się to odby­wać aż sie­dem razy szyb­ciej. Jeśli kon­su­mencka wer­sja będzie rów­nie szybka jak ta zapre­zen­to­wana w wer­sji demo, apli­ka­cje będą star­to­wać bły­ska­wicz­nie. Odpo­wia­dać ma za to funk­cja odświe­ża­nia w tle, dzięki czemu infor­ma­cje będą dostępne zanim będziemy chcieli wyświe­tlić je na ekra­nie. Koniec z dener­wu­ją­cym czar­nym ekra­nem z kół­kiem loadera krę­cą­cym się w nie­skoń­czo­ność.

Od­pi­sy­wa­nie na wia­do­mo­ści­

Ap­ple Watch nie naj­le­piej nadaje się do komu­ni­ka­cji tek­sto­wej – wyświe­tlacz jest nie­wielki, a co wię­cej – brak tu wygod­nej kla­wia­tury. W wat­chOS 3 posta­no­wiono to zmie­nić i wpro­wa­dzić roz­wią­za­nie znane z Android Wear 2.0. Cho­dzi o Scrib­ble, czyli odręczne pisa­nie pal­cem. Dzięki tej opcji mamy moż­li­wość napi­sa­nia odpo­wie­dzi przez roz­po­zna­wa­nie pisma odręcz­nego (po jed­nej lite­rze). Pierw­sza wer­sja dostępna będzie dla języka angiel­skiego oraz chiń­skiego.

Oczy­wi­ście na­dal pozo­staje moż­li­wość odpo­wie­dzi poprzez ikonę emoji, zapi­sa­nych odpo­wie­dzi, nagra­nie gło­sowe albo za pośred­nic­twem funk­cji dyk­to­wa­nia. W nowym sys­te­mie zro­bimy to jed­nak szyb­ciej, jako że po odczy­ta­niu wia­do­mo­ści będziemy mieli od razu dostęp do wyboru spo­sobu odpo­wie­dzi.

Sy­gnał SOS

Sy­gna­li­za­cja SOS prze­waż­nie dostępna jest w for­mie oddziel­nego trac­kera dla osób star­szych. Dla odmiany, Apple Watch sta­no­wić ma naj­szyb­szy spo­sób na uru­cho­mie­nie infor­ma­cji o zagro­że­niu, jakim jest wesłanie żądania o pomoc przez sygnał SOS. Sygnał ratun­kow wysy­łamy przy pomocy bocz­nego przy­ci­sku – po jego wci­śnię­ciu i przy­trzy­ma­niu, zega­rek odli­czy usta­lo­ny czas a następnie nawiąże połą­cze­nie z nume­rem 112 oraz prze­śle loka­li­za­cję do wska­za­nego wcze­śniej konaktu.

Co cie­kawe, ta funk­cja nie wymaga połą­cze­nia ze smar­fo­nem. Wystar­czy, że smartzega­rek ma połą­cze­nie Wi-Fi.

Apple Watch watchOS 3

Uspraw­nie­nia fit­nes­s

No­wo­ścią w wat­chOS 3 jest moż­li­wość dzie­le­nia się naszym postę­pem aktyw­no­ści fizycz­nej czyli Acti­vity Sha­ring. Będziemy mogli np. porów­nać nasze osią­gnię­cia w licz­bie spa­lo­nych kalo­rii z wyni­kami zna­jo­mych.

Na uwagę zasłu­guje także sys­te­mowa apli­ka­cja Bre­athe, która przy pomocy odpo­wied­nich ani­ma­cji, powia­do­mień hap­tycz­nych oraz pre­cy­zyj­nego odczytu tętna, pozwoli nam wyko­ny­wać pro­ste ćwi­cze­nia odde­chowe.

Apple Watch watchOS 3 breathe

Kiedy wat­chOS 3 trafi na nasze zegarki?

Wer­sja dla dewe­lo­pe­rów dostępna jest już od 13 czerwca. Dla wszyst­kich innych, dar­mowa aktu­ali­za­cja powinna poja­wić się w ciągu naj­bliż­szych dwó­ch/trzech mie­sięcy.

Źró­dło: Ware­able. com
Źró­dło obraz­ków: Ware­able. com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Apple:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na