Mondaine i płatność zegarkiem

Ja­kiś czas temu pisa­li­śmy o moż­li­wo­ści pła­ce­nia smar­twat­chem – tym razem o takie roz­wią­za­nie poku­sił się szwaj­car­ski pro­du­cent zegar­ków.

De­we­lo­per współ­pra­cuje z Ober­thur Tech­no­lo­gies nad dołą­cze­niem do pro­duk­tów Mon­da­ine chipu NFC – Mondaine PayChip, który umoż­li­wiłby wyko­ny­wa­nie płat­no­ści. Chip ten ma zostać umiesz­czony albo na godzi­nie dwu­na­stej zegarka, albo na spodniej powierzchni paska.

image_manager__mond_news_paychip_1000x575_1

Ober­hur nie jest jed­nak jedy­nym współ­pra­cow­ni­kiem euro­pej­skiego pro­du­centa. Koope­ra­cja obej­muje rów­nież szwaj­car­ski bank Cem­bra, co rodzi pewne obawy, czy osoby nie posia­da­jące konta w ich banku będą mogły korzy­stać z tego udo­god­nie­nia.

mondaine_paychip_oben_2016

Warto jed­nak pod­kre­ślić, że Cem­bra wyko­rzy­stuje tech­no­lo­gię Maste­rCard – można zatem poku­sić się o stwier­dze­nie, że takie roz­wią­za­nie nie będzie doty­czyło jedy­nie jed­nego banku.

Nowa tech­no­lo­gia płat­ni­cza Mon­da­ine będzie bli­żej pre­zen­to­wana pod­czas Base­world 2016.

Źró­dło: ware­able.com
Źró­dła obraz­ków: mondaine.com, netzwoche.ch

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na