MyKronoz zaprasza na Mobile World Congress Szanghaj

Wyda­rze­nie, które odbę­dzie się w dniach 15–17 lipca b. r. w Szan­ghaju to świetna oka­zja do zapre­zen­to­wa­nia naj­śwież­szych pro­duk­tów i roz­wią­zań w kate­go­rii urzą­dzeń mobil­nych. Wśród wystaw­ców nie zabrak­nie firmy MyKro­noz, która została part­ne­rem MWC Szan­ghaj. Każdy bio­rący udział w wyda­rze­niu będzie mógł przy­mie­rzyć i wypró­bo­wać naj­now­sze modele smar­twat­chy tego pro­du­centa.

Pod­czas tar­gów zosta­nie zapre­zen­to­wana naj­now­sza let­nia kolek­cja smart zegar­ków. Nowe modele jak ZeFit2 czy ZeSpla­sh2 to ide­alna pro­po­zy­cja dla ludzi aktyw­nych, dba­ją­cych o zdro­wie i cenią­cych sobie funk­cjo­nal­ność. Zapro­jek­to­wane w cało­ści w Szwaj­ca­rii są przy­kła­dem połą­cze­nia zaawan­so­wa­nej myśli tech­no­lo­gicz­nej i nowo­cze­snego wzor­nic­twa.

zespash2

Jed­nym z wyda­rzeń jakie zapla­no­wano pod­czas MWC będzie kon­kurs orga­ni­zo­wany przez part­nera imprezy – MyKro­noz. W trak­cie trwa­nia imprezy wystar­czy zro­bić sobie zdję­cie ze smar­twat­chem w spe­cjal­nie wyzna­czo­nym miej­scu i mieć tro­chę szczę­ścia, by wygrać wyjazd do jed­nej z czte­rech euro­pej­skich sto­lic mody: Paryża, Lon­dynu, Medio­lanu czy Genewy.

Mobile World Con­gress Szan­ghaj to ważne wyda­rze­nie dla pro­du­centów urzą­dzeń mobil­nych. To jeden z ele­men­tów dzia­łań GSM Asso­cia­tion, mię­dzy­na­ro­do­wej orga­ni­za­cji han­dlo­wej, która zrze­sza ope­ra­to­rów tele­fo­nii komór­ko­wej na całym świe­cie. W poprzed­niej edy­cji MWC, która odbyła się w Bar­ce­lo­nie uczest­ni­czyło bli­sko 85 000 ludzi z ponad 200 kra­jów.

Zobacz inne wpisy z kategorii MyKronoz:

smart-watch.pl

Autor: smart-watch.pl

Udostępnij na