Rynek urządzeń wearables rozwija się bez przeszkód – raport Gartnera

Ra­port prze­wi­duje wzrost sprze­daży wszyst­kich urzą­dzeń weara­bles i war­to­ści rynku tech­no­lo­gii ubie­ral­nej.

Gart­ner, firma dostar­cza­jąca infor­ma­cje o rynku tech­no­lo­gicz­nym, pod­jęła próbę wytłu­ma­cze­nia wyni­ków badań z jej ostat­niego raportu. Ten oznaj­miał bowiem, że sprze­daż urzą­dzeń weara­bles wzro­śnie z 232 milio­nów egzem­pla­rzy w 2015 do poziomu 322 milio­nów w 2017.

Tak nagły wzrost ma odby­wać się za sprawą szybko rosną­cego popytu na smar­twat­che. W 2015 roku zostało sprze­da­nych 30 milio­nów sztuk, a ich sprze­daż ma wzro­snąć ponad podwój­nie – do 68 milio­nów egzem­pla­rzy do końca 2017 roku.

4644758_Smartwatches_Hand_gross

Warto przy­po­mnieć, że dane te nie muszą spraw­dzić się w stu pro­cen­tach. Raport Gart­nera twier­dzi, że sprze­daż smar­twat­chy wzro­śnie kosz­tem wri­st­bandy. Wystar­czy podać przy­kład cho­ciażby pro­du­cen­tów Fit­bit i Xia­omi, któ­rzy sami sprze­dali w ubie­głym roku bli­sko 30 milio­nów egzem­pla­rzy swo­ich inte­li­gent­nych opa­sek.

W rapor­cie znaj­dziemy rów­nież dane doty­czące spor­to­wych urzą­dzeń weara­bles (opa­sek, inte­li­gent­nej odzieży, spor­to­wych smar­twat­chy, fit­ness trac­ke­rów i wszel­kich moni­to­rów aktyw­no­ści fizycz­nej). Ich łączna sprze­daż wzro­śnie z 85 milio­nów sztuk w 2015 do 109 milio­nów do końca 2017 roku.

Źródło: wareable.com
Źródło obrazków: smartwatchesnews.org; notebookcheck.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na