ZeFit – osobisty trener i smartband w jednym

Wiele osób chcia­łoby tre­no­wać regu­lar­nie, ale zwy­czaj­nie trudno im się do tego zmo­ty­wo­wać. Codzienny wysi­łek jest nie lada wyczy­nem, toteż potrzeba kogoś lub cze­goś, co prze­kona nas do dal­szej pracy. Tutaj z pomocą przy­cho­dzi smart­band MyKro­noz ZeFit prze­zna­czony dla użyt­kow­ników chcą­cych zadbać o swoją formę.

Warto sku­pić się na funk­cji „Goal” w modelu ZeFit bo to ona jest bodź­cem do dzia­ła­nia, która prze­pro­wa­dzi nas przez cały pro­ces tre­ningu, a co za tym idzie do osią­gnię­cia posta­wio­nego przed sobą celu. Funk­cja ta służy usta­le­niu jasnego i kon­kret­nego celu, by następ­nie „wir­tu­alny tre­ner” mógł pod­su­mo­wać naszą dotych­cza­sową aktyw­ność i moty­wo­wać do kon­ty­nu­owa­nia ruchu, aż do uzy­ska­nia zało­żo­nego rezul­tatu. Dzięki temu żaden ambitny, acz­kol­wiek cza­sem też nieco leniwy użyt­kow­nik, nie opu­ści zapla­no­wa­nego tre­ningu.

Urzą­dze­nie waży zale­d­wie 25 gra­mów, dzięki czemu można zapo­mnieć, iż ma się je na nad­garstku. Wbu­do­wany sen­sor ruchu umoż­li­wia pomiar ilo­ści kro­ków, prze­by­tego dystansu, liczby spa­lo­nych kalo­rii, a także czasu prze­zna­czo­nego na sen. Użyt­ko­wa­nie MyKro­noz ZeFit jest bar­dzo wygodne – dłu­gość sili­ko­no­wej opa­ski, odpor­nej na pot i wodę, użyt­kow­nik dopa­suje do obwodu nad­garstka za pomocą solid­nej zapinki.

ZeFit BLACK

Jeśli cho­dzi o aspekty tech­niczne, smar­twat­cha wypo­sa­żono w moduł Blu­eto­oth 4.0, dzięki któ­remu moż­liwa jest współ­praca ze wszyst­kimi smart­fo­nami, table­tami wypo­sa­żo­nymi w ten typ łącz­no­ści. Ponadto, ZeFit posiada wyświe­tlacz OLED, który na bie­żąco umoż­li­wia odczy­ty­wa­nie infor­ma­cji o swo­jej aktyw­no­ści.

Smar­twatch współ­pra­cuje z urzą­dze­niami dzia­ła­ją­cymi pod kon­trolą sys­te­mów Android, iOS 6.0 oraz Win­dows Phone. Insta­lu­jąc dar­mową apli­ka­cję (ze sklepu Google Play, App Store lub Win­dows Phone) otrzy­mamy pełen dostęp do sta­ty­styk, usta­lo­nych celów i wielu innych cen­nych infor­ma­cji. Pozwoli to na łatwe moni­to­ro­wa­nie poziomu wydaj­no­ści i ana­li­zo­wa­nie dotych­cza­so­wego pro­gresu.

Za smar­twat­cha MyKro­noz ZeFit zapła­cić trzeba 199 zł. Dostępny jest on w ośmiu wer­sjach kolo­ry­stycz­nych.

Cechy urzą­dze­nia:

 • Wymiary: 50x20x10 mm (wys. szer. gr)
 • Waga: 25 g
 • Blu­eto­oth: 4.0
 • Typ bate­rii: Li-ion 60 mAh
 • Żywot­ność bate­rii: 3–4 dni
 • Czas łado­wa­nia: 2 godziny
 • Pamięć: 7 dni
 • Wyświe­tlacz: OLED
 • Czuj­nik: 3-osiowy akce­le­ro­metr
 • Tem­pe­ra­tura pracy: od -20 do 40° C
 • Wodo­od­por­ność: odporne na deszcz i pot
 • Mię­dzy­na­ro­dowa gwa­ran­cja: 1 rok
 • Dostępny w 8 kolo­rach: czarny, biały, poma­rań­czowy, tur­ku­sowy, nie­bie­ski, różowy, czer­wony, żółty

Funk­cje zegarka:

 • Pomiar czasu
 • Kro­ko­mierz
 • Infor­ma­cja o sta­ty­stykach
 • Pomiar czasu snu
 • Pomiar odle­gło­ści
 • Alarm
 • Pomiar spa­lo­nych kalo­rii
 • Funk­cja Goal: usta­na­wia­nie i reali­za­cja zmie­rzo­nych celów

Zobacz inne wpisy z kategorii MyKronoz:

smart-watch.pl

Autor: smart-watch.pl

Udostępnij na